HomeLauwerzee-plannenPagina 45

JPEG (Deze pagina), 929.79 KB

TIFF (Deze pagina), 8.61 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

4 , _ .
Q Het is moeilijk om met cijfers te bewijzen dat Frieslands
f verliezen door te hoogen boezemstand meer bedragen dan
: overeenkomt met het gevonden nadeelig saldo. Men heeft
wel eens cijfers genoemd, b.v. naar aanleiding van den
buitengewonen boezemstand van l894. Maar het verlies
` bepaalde zich niet tot dat jaar; het strekte zich uit over
j tal van latere jaren door benadeeling der grassen. Wij
j krijgen eenigszins een denkbeeld van den toestand, als
j wij nagaan hoeveel land overstroomd is bij een bepaalden
i boezemstand. Aan het V. C. l902, blz. ll6, zullen wij
{ eenige cijfers ontleenen. Bij boezemstand ZP. en ook
' nog bij 20 c.M. + ZP., is Frieslands boezemoppervlakte
26000 H.A. Ongeveer 1/40 van de oppervlakte der pro-
vincie ligt iets hooger dan 20 c.M. ·l-ZP. Bij boezem-
standen van Zl, 25, 30, 55, 40, 45, 50, 55 en 60 c.M.
V + ZP. zijn de boezemoppervlakten respectievelijk 26 600,
ä 32 IOO, 43 200, 50 300, 55 200, 57 800, 58 600, 58 800
· en 58900 H.A.
4 Wil men zich een beeld vormen van Frieslands lijden,
T dan is het dienstig om de jaargangen van het Friesche
Weekblad door te bladeren. Daarin lezen wij b.v. hoe in
E een antwoord aan het Hoofdbestuur van de Friesche
.- · Maatschappij van Landbouw wordt gezegd dat de water-
afvoer van Westdongeradeel thans in nog treuriger toestand
X verkeert dan die van Oostdongeradeel.
li ln November l899 zond de Friesche Maatschappij van
Landbouw o.a. de vraag aan de Besturen der Afdeelingen:
r Welke verbeteringen hebben er in Uwe Afdeelingen plaats?
i Uit de antwoorden spreekt: algemeene klacht over boezem-
stand, onvoldoende bepoldering, algemeene strijd tegen
j het water en doorloopend het onderspit delvend. West- `
' dongeradeel klaagt hard over het water en zegt dat daarop
i alle verbeteringen afstuiten. Ook wordt er bericht van
i omzetting van bouwland in weiland.
i Van alle kanten komen er klachten over waterbezwaar,
{