HomeLauwerzee-plannenPagina 44

JPEG (Deze pagina), 879.94 KB

TIFF (Deze pagina), 8.61 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

.... mt _ t t
nl g
42 ‘ L
Voor weidelanden is een hooge waterstand gedurende ·
­ enkele dagen minder bezwaarlijk dan voor bouwland. Het
aantal hectaren niet-bemalen weiland dat in Groningen aan
° te hoogen waterstand lijdt, is zeer gering. Wanneer men
nu verder bedenkt voor hoeveel bouwland, zooals b.v. de I
,­ kuststrook van Uithuizen tot Zoutkamp, de zaak van geen
il beteekenis is, dan blijft er slechts een klein gebied over
j waar landerijen zijn die gebaat worden door betere hand- _
having van het boezempeil. Er zijn landerijen in Groningen vi
. die soms te lijden hebben van te hoogen boezemstand, ook tl
zijn er zelfs waarvoor verlaging van het peil wenschelijk i
A zou zijn, maar de oppervlakte ervan is beperkt. Het nadeel .
i in Groningen geleden door den hoogen boezemstand in het
p meest beruchte der natte jaren, is zoo gering geweest, dat Z
_ wel niemand ooit de moeite genomen zal hebben om het
pi onder cijfers te brengen.
ln verband hiermede zou óók de arbeidsgelegenheid
weinig toename vertoonen. Eene arbeidstoename van eenige
beteekenis door omzetting van weide- in bouwland is niet
te verwachten. Waar in Groningen bijna uitsluitend wei-
j deland voorkomt, daar vindt dit niet zoo zeer zijn grond
in nu en dan voorkomenden te hoogen boezemstand, dan
fi wel in den aard van den bodem. *
Verbetering der loozingsmiddelen is vooralsnog voor Z
l Groningen van te weinig beteekenis om de waarde ervan X
l aan te geven. Maar in de toekomst? - Zooals reeds A
j gezegd, het is voor Groningen geen kwestie van nu ot V
l nooit. J
.§i t
E Het belang van de indijking der Lauwerzee tot verbe-
l ' tering van den boezemstand is vrijwel een zuiver Friesch A
lg belang. De vraag is dus of de waarde van verbeterde
2 loozingsmiddelen voor Friesland de som van f I2 450 OOO,- J
equivaleert. Dan althans, wijl het tevens voorwaarden ­,
r' schept voor meerder arbeidsgelegenheid, zal de onderne- i
ming economisch gerechtvaardigd zijn. Y
I .
l Z
l .