HomeLauwerzee-plannenPagina 43

JPEG (Deze pagina), 913.33 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

l _
I P;
i
‘ 41
nl. slechts op bij lage zeestanden. Maar Groningen onder- f.
vindt nog weinig waterlast als de zeestanden niet hoog zijn. 1
De hooge boezemstanden in Groningen in IB94 vonden
hun oorzaak niet hierin dat het verschil in laag water te
Oostmahorn en te Zoutkamp een Meter bedroeg, maar juist
daarin dat de hooge zeestanden geen verschil toelieten.
. juist bij hooge zeestanden, waarbij de invloed van den 95
toestand der geulen grootendeels geëlimineerd is, zal Gro- g
Q ningen aan waterbezwaar lijden. Y
Maar strookt deze bewering wel met hetgeen gezegd
i wordt op blz. IO3 van het verslag, waar gewezen wordt
T op het veel grootere waterbezwaar in l894 dan in 1882,
" bij ongeveer denzelfden neerslag en dezelfde omstandig-
heden? Deze bewering der commissie strookt niet geheel met
zichzelf: -- Wordt gezegd, dat in l882 de hoogste zomer- -
en winterstanden l8 c.lVl. verschilden, terwijl in IBQ4 beide i
evenhoog waren. Dit duidt op zooveel ongelijkheid, dat
zich daaruit wellicht nog iets meer laat verklaren. ‘
De cijfers, die de toestanden in l894 en l882 schetsen,
baren nog volstrekt geen onrust.
Wil men tot een juiste waardeering komen van de voor-
deelen die het ontwerp biedt aan den Groningschen land- V
bouw, dan zal het noodig zijn na te gaan, hoe groot het I
oppervlak in Groningen is dat inderdaad geschaad wordt
door den tegenwoordigen onvoldoenden toestand der loozings-
middelen. ln de eerste plaats moet daartoe opgemerkt worden
dat in Groningen ongeveer ZOOOO H./X onder bemaling is.
Nu is een lage waterstand ook voordeelig voor landerijen die
bemalen worden, omdat het water minder hoog behoeft te e
worden opgevoerd. Ook is het mogelijk, dat eenige hectaren
op den duur na indijking der Lauwerzee niet onder bemaling
zullen blijven, als de boezemstand beter in bedwang wordt
gehouden. Deze grootheden zijn echter te onbeteekenend om
rekening mede te houden. Wij zullen dus aannemen dat de
uitvoering van het ontwerp geene waarde heeft voor dit gebied.