HomeLauwerzee-plannenPagina 42

JPEG (Deze pagina), 901.28 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

._4. W r r r
fl
ii.
40 G
Bij het onderzoek naar de voordeelen die Groningen en
‘ Friesland zullen ontleenen aan verbeterde loozingsmiddelen
Q als voorgesteld in het V.C. l902, geeft de bepaling daar-
` van voor Groningen weinig moeite.
Op blz. 103 van het verslag lezen wij dat de hoogste
· waterstanden in l882 voor den zomer en den winter res-
l pectievelijk 55 c.lVl. rl- Wk.P. en 73 c.lVl. -l· Wk.P. geweest .
j zijn en in l894 voor zomer en winter beiden 82 c.l/l. +
. Wk.P. Tevens wordt medegedeeld dat in genoemde jaren Q
de weersomstandigheden vrijwel dezelfde waren. Deze Y
cijfers worden hier in het verslag genoemd om te wijzen
op het snelle dichtslibben der geulen in de Lauwerzee, en
de daaruit voortvloeiende wenschelijkheid, ook voor Gronin- ‘
gen, om het werk uit te voeren. Dit kan echter geen motief
zijn om onverwijld tot de uitvoering van het werk over te
. gaan. Het is niet de vraag of het werk onmiddellijk uit-
gevoerd zal worden of nooit; - het kan aangegrepen
worden te eeniger tijd zoodra de toestand der loozings-
middelen het wenschelijk of onvermijdelijk doet zijn.
Bij den eersten oogopslag zit er trouwens iets onrust-
i barends in die cijfers. Gesteld nl. dat dezelfde ongunstige
; weersgesteldheid van I882 of l894 nu eens voorkwam,
· hoe hoog zou het water wel stijgen? En als in l882 ge-
l durende 38 dagen en in IB94 zelfs 89 dagen waterlast
l werd ondervonden, hoe lang zou het nu wel duren, bij de
vernauwing die de geulen sedert hebben ondergaan. ln
Q l 880 , leert het verslag op blz. I 03 , was het verschil tusschen
l` laag water te Oostmahorn en te Zoutkamp niet merkbaar, en
l nu (ten tijde van het opmaken van het verslag) bedraagt
het, in tijden van grooten afvoer, reeds meer dan l Meter.
. Dit schüni zorgelijk, maar de schijn is hier erger dan
`I het wezen. Wel blijkt hieruit een snelle dichtslibbing der
l geulen, maar het verschijnsel mag niet als een maatstaf
beschouwd worden van den verergerden toestand. Dit groote
i verschil in waterstand te Oostmahorn en te Zoutkamp treedt ·
E
I