HomeLauwerzee-plannenPagina 41

JPEG (Deze pagina), 857.40 KB

TIFF (Deze pagina), 8.46 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

ii

39
ln dit rapport wordt dus de waardevermeerdering van de ii
kwelderlanden en de waarde der gronden die zullen droogval-
len respectievelijk geschat opf473 386,- enf2 676 90l ,-.
l-let laatste bedrag wordt in het verslag wegens verlies
van oppervlakte door wegbaggeren als anderszins gewij-
zigd tot f 2 600 000,-, waardoor het totaal een bedrag van
f3 073 386,- bereikt, na verkaveling en aanleg van kunst-
wegen.
l Bij de economische beschouwing moet de waardever­ ­
nl meerdering der kweldergronden evengoed in rekening wor- ‘
den gebracht als de gronden die eerst na de indijking
droogvallen.
De bekading der drooggevallen gronden, hunne verka-
veling en gereedmaking voor de cultuur, alsmede de aanleg
der wegen zal plaats hebben in het 6e, 7e en 8ste jaar.
,,De kosten van verkaveling en aanleg van wegen enz.
bedragen, na aftrek van de opbrengst der eerste schoof
` f986 000 -f l6O 000 Z f826 000.’° Ook hier zullen wij
rekening moeten houden met renteverlies. Dit verlies
gesteld op f24 000 voert het bedrag van f82ó 000,- op
tot f 850 000,-. Van de waardevermeerdering der gronden
in de Lauwerzee blijft dus over f 2 223 386, welke verkre- j
gen zal worden drie jaren nadat het werk der afsluiting
voltooid zal zijn, voor zooverre het de gronden betreft die
bij elk tij onderloopen. Wordt gevraagd waartoe het bedrag
van f2 223 386, wordt gereduceerd ten tijde van de vol-
tooiing der afsluiting. Wij zullen het schatten op f 2 050 000.
Voor totale kosten der werken in de beide Provinciën en
in de Lauwerzee zonder verkaveling en aanleg van kunst-
wegen vonden wij vroeger f 14 500 000,-. Na aftrek der
waardevermeerdering der gronden in de Lauwerzee blijft j
hiervan over f l 2 450 000,-- waarvoor het equivalent moet
worden gevonden in verbeterde waterloozing voor Friesland i
en Groningen. i