HomeLauwerzee-plannenPagina 38

JPEG (Deze pagina), 894.44 KB

TIFF (Deze pagina), 8.57 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

X-·~~«~«..-.n.t .- . . ,, . .. -
xl , r
i l
36
J
des te meer bijdragen tot maatschappelijken welvaart en
" het nadeel van de toepassing in het eerste geval spreekt
1 zich uit in het renteverlies tijdens de werkzaamheden.
Renteverlies is geen fictie, maar werkelijkheid. Dit rente-
verlies weg te cijleren, staat gelijk met de miskenning van
het maatschappelijk kapitaal als economischen factor. Een
ik streep door de kapitaalrekening zou het onvermijdelijke
logische gevolg zijn van den streep door de rekening van
het renteverlies. .
« Het is de vraag of de Staat de taak op zich zal nemen,
f maar wie haar ook op zich moge nemen, zal rekening moeten
houden met het renteverlies als een verlies in economischen
en in hnantiëelen zin.
Volgens een zeer matigen rentevoet zullen de aanleg-
kosten, vermeerderd met het berekende renteverlies, het
i bedrag van f l 3 l42 000,-- bereiken. Hieraan toegevoegd de
gekapitaliseerde exploitatiekosten der stoomgemalen, zijnde
j fl 358 GOO,-, brengt het cijfer op tot fl4 500 OOO,­~. ç
De kosten van dijkonderhoud zijn nog niet in rekening
l gebracht en moeilijk in rekening te brengen. l-liertegen­
over staat evenwel een belangrijke post in de creditzijde,
i n.l. de onthefhng van het onderhoud der dijken binnen
F den alsluitdijk, ter lengte van 28 K.lVl. en van dat der
geulen in de Lauwerzee.
ln het verslag wordt gezegd dat de Staat op den duur,
als de jaren van vrijdom van belasting voorbij zijn, ook
grondbelasting van de gewonnen landerijen zal ontvangen.
· Hierin, meent de commissie, (blz. l99) zal een groot deel der
i onderhoudskosten der nieuwe zeewerende werken worden
teruggevonden. Aan deze beschouwing zal men moeilijk
bijval kunnen schenken. Indien gedurende de jaren van
I vrijdom van belasting, in plaats van vrijdom, een dubbele
belasting werd toegepast, dan zou men gedurende dat
aantal jaren een enkelvoudige belasting kunnen beschouwen
als gedeeltelijke betaling voor dijkonderhoud. De grond-
l