HomeLauwerzee-plannenPagina 37

JPEG (Deze pagina), 968.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

.A­. ‘Z?, g
W / i·­>~,=«»·;·, ·· · A > Y - e ~ · ‘ ­
wenschelijk wordt geacht, maar niet voor twaalf millioen.
lndien de Staat het werk zelf uitvoert en geen renteverlies
in rekening brengt dan zal de verwezenlijking van het plan
wenschelijk zijn. Indien de Staat de uitvoering echter over-
draagt aan een maatschappij ­- die natuurlijk wel rekening
houdt met renteverlies - dan zal het twaalf millioen be-
dragen en de verwezenlijking van het plan zal niet wen~
schelijk zijn. ln beide gevallen is echter de finantieele en de
economische uitkomst volkomen dezelfde. Of een ontwerp
aan te prijzen is of niet, zou dus niet afhangen van Hnantieele
en economische overwegingen, maar enkel van de wijze
waarop men het rekensommetje gelieft neer te schrijven.
De ongerijmdheid er van springt in het oog.
Ditzelfde resultaat is te bereiken door andere wijze van
onderzoek. Wanneer men de wenschelijkheid der uitvoering
beschouwt, dan verschijnt het renteverlies op het aangewende
kapitaal als een post op de debetzijde der rekening
# tegenover de voordeelen die men verwacht van de ver~
wezenlijking van het ontwerp. Maar wanneer men het
renteverlies nà de voltooing van het werk wèl in rekening
brengt, waarom dan niet het renteverlies tijdens de werk-
zaamheden? l-let is een finantiëel verlies en niet een econo-
misch verlies Y! Niet alle Hnantiëele verliezen zijn economische
verliezen, maar in dit geval draagt het verlies het dubbele
karakter. Het maatschappelijk kapitaal in den vorm van
e dijk of kanaal, weg of brug, is een economische factor,
draagt hij, direct of indirect of op beide wijzen, tot den
stoffelijken voorspoed, zoodra dit kapitaal werkzaam, en in
[ den graad waarin het werkzaam is. ls een deel van dit
i maatschappelijk kapitaal, van dien vastgelegden arbeid, ledig,
‘ dan bestaat het nog niet als economische factor, mist zijn
V doel. Was ditzelfde kapitaal gebruikt op zoodanige wijze,
dat het onmiddellijk in functie trad als economischen factor,
L dan zou deze tweede toepassing juist even zooveel wensche­
i lijker zijn dan de eerste, zou daarom des te eerder en dus
. 5 ij;
l . `
~ 1