HomeLauwerzee-plannenPagina 36

JPEG (Deze pagina), 741.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.56 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

jj.-·-.4--·»··ri..­~.~. =.· .`.. avon .- V‘___, _ _ t j
I i 'I /
I 34
Transport . . . fI0 956 500,-
. Werken te Zoutkamp. . ­ I I60 000,-
Verruiming der kanalen in
il Groningen ..... ­ I00 000,-
Scheepvaart en andere be~
langen ...... ­ I00 000,-
’ Eindcijfer der begrooting . f I 2 3 I 6 500,-
In hoofdstuk XII vinden wij expIoitatie~
I kosten ais voIgt:
I Gekapitaiiseerde exploitatiekosten, daar~
, onder begrepen onderhoud en afschrijving
‘ Bemaiing nabij Tacoziji . f 742 000,- `
,, te Zoutkamp . ~ 406 000,-
I s f I l48 000,-
, Bemaiing van Oostdongera­
P deel .... - IZB 800,-
I , van Westdonge- i
; radeei .... - 8l 200,-- ’
- - f ZI0 000,-
i Totaal ..... f I 3 674 500,-
In het versiag, dat de tinantieeie zijde van het vraagstuk
enkei beschouwt in zijn technisch verband, wordt geen
rekening gehouden met renteverhes. Wegens den Iangen
duur der werkzaamheden gaat het niet aan dit te verwaarioozen
bij de finantieeIe­econ0mische beschouwing.
Er is wei eens beweerd, en niet altijd van onbevoegde
, zijde, dat bij werken door den Staat ondernomen en uit~
p gevoerd, het renteverIies niet in rekening mag worden ge- ,
bracht, zooais wordt gedaan bij particuiiere ondernemingen. i
De onjuistheid van deze stelling laat zich op meer dan eene {
` wijze aantoonen. OndersteIIen wij dat een ontwerp door j
den Staat ondernomen en uitgevoerd tien miIIioen zaI kosten, I
maar dat het renteveriies twee miiiioen zai bedragen. Nemen j
wij aan dat de verwezenhjking van dit pIan voor tien miiiioen "
g~_____ gg __ __,>_W g_ I