HomeLauwerzee-plannenPagina 35

JPEG (Deze pagina), 815.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

_A,._ __,_, _ _>__ .‘;._A ­%-« w >·.-­
7 i i,
j 33
productie. ln de productiewijze der moderne maatschappij
is de een zonder den ander waardeloos. lj
Betwistbaar en onjuist is dus de apriorische stelling van
A de wenschelijkheid der gevallen 3 en 4. Het onderzoek {
van het speciale geval alleen kan hier tot een bevredigende
i oplossing leiden. Daarbij zijn dan verschillende gezichts-
punten aan het vraagstuk op te merken, dat eindelijk ‘_·, E
veelal van zijn economisch voetstuk gerukt en onderworpen
W wordt aan gevoels- en waardeerings-oordeelen
E Wanneer wij het vraagstuk onderzoeken of de voorge- 6
stelde verbeterde waterloozing voor Friesland en Groningen
uit een oogpunt van algemeen belang gewenscht is, dan
Q hebben wij te doen met resultaten die blijvende voor- ,
i waarden aanbieden voor meerdere arbeidsgelegenheid, niet
‘ alleen op de drooggelegde gronden in de Lauwerzee, maar
s ook in Friesland.
g Bij het beantwoorden der vraag naar de economische
rechtvaardiging der onderneming blijft dus voorloopig over
i om den aard van het finantieel resultaat te onderzoeken.
ln het V.C. 1902, hoofdstuk Xl, worden de aanlegkosten ,
der verschillende werken, waarvan wij slechts de hoofden
en totale sommen zullen neerschrijven, geschat als volgt:
Afsluitdijk met de buiten- i
sluizen en de geulen in
den bergboezem . . . f 7 626 500,-
T Voorziening in de aliwate-
ii g ring van Oost- en West-
l dongeradeel .... ­ l60 000,-- j
Verruiming der toevoerka­
nalen in Friesland . . - l 270 000,-
° Stoombemaling van Fries-
lands boezem op de il
Zuiderzee nabij Tacozijl - l 900 000.- ‘ j j
Transporteere . . . - IO 956 500,--
V
?
t
ïl