HomeLauwerzee-plannenPagina 34

JPEG (Deze pagina), 877.96 KB

TIFF (Deze pagina), 8.47 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

p j ·‘ ‘T""?’lï`ï§ïï‘ïiï .;;;...g....,i... - M . . _.,,___.,..,.i.`-..i--.. ,-..ia....n-.,--c._,t . . W . EW
% 32
3. Gezegde finantieele algebraïsche som positief met ver-
minderde arbeidsgelegenheid;
W 4. Gezegde finantieele algebraïsche som negatief met ver-
A meerderde arbeidsgelegenheid.
Hoe verhoudt zich nu de economische rechtvaardiging
tot deze verschillende gevallen?
l De ondernemingen der eerste klasse zijn gerechtvaardigd,
want het resultaat er van zal zijn verhoogde maatschappelijke
welvaart; ondernemingen der tweede klasse zijn niet ge-
rechtvaardigd, want het resultaat zal zijn vermindering van
maatschappelijken welvaart.
Theoretisch zijn de beide eerste gevallen volkomen be-
paald, maar het practisch bezwaar is dat in onze samen-
gestelde maatschappelijke verhoudingen de laatste gevolgen
moeilijk zijn na te gaan. l
Ten aanzien van de economische rechtvaardiging der
gevallen 3 en 4 is een nader speciaal onderzoek van het
betreffende geval meestal noodzakelijk. lVlen zegge niet dat
de onderneming wenschelijk is, indien daardoor blijvende
voorwaarden voor arbeidsgelegenheid worden gecreëerd, `
_ onafhankelijk van kapitaalverlies. Het kapitaalverlies door ,
speculatiën, waarbij het verlies van den een volkomen wordt ‘
gedekt door de winst van den ander, is geen maatschap- Q
pelijk verlies. Q
Anders is dit echter met verlies op economisch gebied.
Hier staat menigmaal geen winst van den een tegenover
verlies van den ander, en in zooverre is het een maat-
schappelijk verlies. Dit kan wel-is-waar worden gedekt
door verrichten arbeid van anders lediggaande krachten,
maar het zou meer bevorderlijk geweest zijn voor maat-
schappelijken welvaart indien de onderneming tegelijk voor- ‘
Q deel had aangebracht. Finantieele winst eener onderneming
wijst op eene juiste richting, gegeven aan het maatschap-
pelijk productief vermogen. Het maatschappelijk kapitaal
vormt in zijne verbinding met den arbeid de factor der