HomeLauwerzee-plannenPagina 33

JPEG (Deze pagina), 822.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

l
3l Q
door hooger boezemstand verwaarloosd, maar ook is ver~ i
g waarloosd de hoeveelheid water, die volgens het volledig
ontwerp der commissie door Westdongeradeel op Frieslands ' Q
boezem zou zijn gebracht, maar niet in de berekening der
j commissie is opgenomen. j
Gedurende acht dagen zou de stand van BO c.lVl. i- ZP.
overschreden, en 24000 l­l.A. inplaats van l5000 H.A.
j overstroornd zijn. ’
Frieslands eisch van vrije loozing op de Lauwerzee laat '
zich dus begrijpen. Hij is te verdedigen, economisch en T
als provinciaal belang.
DE ECONOl/HSCHE RECHTVAARDIGING ,
VAN HET ONTWERP.
· I ls de onderneming economisch gerechtvaardigd?
Q Onder economisch voordeel verstaan wij een toename van Q
T den stoflelijken welstand der maatschappij. Q
l·· Aannemende dat eene onderneming slechts dan gerecht- `
vaardigd is als het leidt tot verhoogden maatschappelijken
welstand, moet een onderzoek naar de economische recht~ if
vaardiging dus daarop gericht zijn. U
ii Laat ons de ondernemingen classificeeren als volgt:
l. Ondernemingen waarbij de algebraïsche som der finan~ `
tieele belangen van allen die er direct bij betrokken `
zijn positief, ot, niebmathematisch uitgedrukt, waarbij
de som der Hnantieele voordeelen der ondernemers en
_ der bezitters grooter is dan de som hunner nadeelen,
terwijl het resultaat der onderneming blijvende voor~
~ waarden aanbiedt voor meerder arbeidsgelegenheid;
2. ` Die waarbij gezegde algebraïsche som negatief is, ot
wel, waar gezegde nadeelen grooter zijn dan de voor­
deelen, tevens met inkrimping van blijvende voor­
waarden voor arbeidsgelegenheid;
ll; l lj
ha Q
ig j ‘