HomeLauwerzee-plannenPagina 32

JPEG (Deze pagina), 894.49 KB

TIFF (Deze pagina), 8.45 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

p . s·-·«»~-~e--a-aa-­ -. Q __ AW
l L 30 g
Hier wordt inderdaad te veel vertrouwen gesteld in het
weervoorspellend vermogen van het Provinciaal Bestuur van
Friesland. Een boer in `t veld met het hoofd vol meteoro-
“ logische theorieën, de handen vol statistieken, barometer en
hygroscoop voor zich, en daarbij een practischen boerenkijk i
op de lucht, zou nog menigmaal niet weten ol: hij het hooi
zou verzamelen of uitspreiden; - het Provinciaal Bestuur
van Friesland zou den geheimzinnigen sluier lichten en den
4 toestand doorzien met zooveel verderen blik?! ~·
lnziende dat men te ver ging om verwezenlijking der j
plannen te kunnen verwachten, verlieten Gedeputeerde Sta-
ten van F xiesiand hun aanvankelijk standpunt en ten dienste
eener bevallige retraite repten zij iets van weerprolïetiën.
De commissie van l902 raapt den aangewezen profeten~ gl
mantel op en wikkelt het Provinciaal Bestuur van Friesland
in tot het zichzelf niet meer herkent. Maar nadat het zich f
hiêelt ontdaan van den mantel om weer menschelijk te zijn .
onder menschen, ziet, is het water bij den maximumstand iï
eenige centimeters gestegen. -­ Want we mogen veilig aan-
nemen, dat het Provinciaal Bestuur van Friesland geen E
order gaf tot het stoken der Lancashireketels voor dat de .
boezemstand door natuurlijke loozing niet meer tot IO c.lVl. i
­ + ZP. te bedwingen was. Men kan zich denken dat >
order werd gegeven toen de boezem steeg tot I2 c.l/l. + ZP.
­- nog een lageren stand dan Friesland wenscht-en dat
de Lancashireketels op zijn best na vier uur voldoende
stoom hadden. lVlaa.r het water steeg c.lVl. per uur, zoo-
dat de boezem rees tot I4 c.lVl. rlr ZP. toen de machines
aanvingen te malen, dus bij een stand IO c.M. hooger dan
werd aangenomen in het verslag. Deze meerdere IO c.lVl.
zouden bij den maximumstand, wegens verdeeling over «
· grootere oppervlakte gereduceerd zijn tot ongeveer 6 c.lVl.
A zoodat dus een boezemstand zou bereikt zijn van 35 c.lVl. ei-
ZF. inplaats van 29 c.lVl. + ZP. i
Hierbij is het grooter loozingsvermogen van Friesland
‘ Vl

ïê