HomeLauwerzee-plannenPagina 31

JPEG (Deze pagina), 913.86 KB

TIFF (Deze pagina), 8.41 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

moet nog in aanmerking genomen worden dat het gebied Eï
in Friesland, hetwelk leed aan te hoogen waterstand zon- .
der overstroomd te zijn, ook veel grooter zou geweest zijn W
dan het overeenkomstig gebied in Groningen. ’
Mogelijk is de aangerichte schade niet evenredig te stellen
aan de oppervlakte van beider benadeelde gebieden, maar
toch doet dit gezichtspunt de hardnekkigheid van Frieslands
eisch volkomen begrijpelijk en gerechtvaardigd schijnen.
` De commissie meent, dat uit een zuiver technisch oog-
i punt de voorgestelde beperking van Frieslands loozing op j
_ de Lauwerzee geen bezwaar zou wezen, waarmede zij toch ik
wil zeggen dat ook dán de loozingsmiddelen zullen voldoen
aan de vereisehten van lïrieslands wateralvoer. Zooals
reeds vroeger gezegd, zou, volgens de staten van blz. l4l,
Frieslands boezem met beperkte loozing gestegen zijn tot l
29 c.lVl. nl- ZP., terwijl Gedeputeerde Staten van Friesland Q
in hunne tweede missive toestaan, dat de boezemstand
i gedurende enkele dagen rijst tot zells 30 c.M. + ZP. Dit Q
is echter niet meer de oorspronkelijke eisch van Frieslands Y
E Gedeputeerde Staten. Door den nood gedrongen, om aan
2 de technische uitvoering geen te groote tinancieele bezwaren Q
IQ in den weg te stellen, laten zij toe dat de rnaxirnumstand i
tot 30 worde opgevoerd en tevens dat bij ongunstige weers­ gl.
gesteldheid en lagen barorneterstand wel eens tot beneden
IO c.lVl. + ZP. mag worden algestroomd. Maar de com- J
missie van 1902 laat nu in het getingeerde geval van l894
het provinciaal bestuur van Friesland door natuurlijke loozing
zelfs tot beneden ZP. alstroomen en stelt het gemaal
i eenige dagen later in werking bij den stand van 4 c.lVl. rt ZP.
op grond dat de bodem erg nat geworden is, en dat nog
wel bij ongunstige weersgesteldheid en lagen barometer-
stand. Maar als in den zomer hard moet worden gestroomd
en gepompt bovendien, dan gaat dit altijd samen met lp
natten bodem en slechte weersgesteldheid en hoogstwaar- ,j
schijnlijk met lagen barometerstand.
¢ .