HomeLauwerzee-plannenPagina 29

JPEG (Deze pagina), 887.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

27
resultaat zal men vervallen in een gemaal van zeer groote i
afmetingen.
Frieslands boezemstand is hooger dan Wk. P. en dus hooger
dan de bergboezemstand. Frieslands sluizen, uitwaterende
op de Lauwerzee, worden in het ontwerp der commissie dien-
overeenkomstig ingericht , om te laag afvloeien te voorkomen. ` '
De uitwateringssluizen bevinden zich onmiddellijk ten
westen van de sluizen voor Oostdongeradeel volgens plan i
der staatscommissie (zie kaartje.)
De vraag schijnt gerechtvaardigd oi Frieslands vasthouden .
aan den eisch van vrije loozing gemotiveerd is. Wanneer ‘ 4
de technici een zeer uitvoerig en moeitevol onderzoek instellen, , é
gaat het dan wel aan, zou men allicht meenen, om zonder
klemmende argumenten de resultaten van het onderzoek A
zonder meer op zij te zetten? i
Een nauwkeurige beschouwing der verschillende zijden
van het vraagstuk doet het standpunt van Friesland met . g
‘ betrekking tot onbeperkte loozing juist schijnen, hetzij men
het beschouwt in economische beteekenis of in verband met ‘
Frieslands aanvankelijke eischen. Hoofdstuk IX van het .
verslag bevat staten, aangevende de hoogten waartoe, de
l boezemstanden van Friesland en Groningen zouden zijn L?
gestegen, indien in IS94 gebruik was gemaakt van betere .
loozingsmiddelen. De staten op blz. l4l van het hoofd- -ï
stuk doen zien dat volgens het ontwerp der commissie de U ,
' boezem van Friesland met beperkte loozing zou zijn gestegen
l tot 29 c.l`/l. dr ZP. en bij onbeperkte loozing tot 27 c.lVl. x
t + ZP. ln het eerste geval zou Groningens boezem tot 49
i ` en in het tweede tot 56 c.lVl. -;- Wk. P. gestegen zijn, ;
waarbij echter is aangenomen dat Groningen in het tweede · '
. geval voorzien is van een stoomgemaal. ln dit onderstelde
l .geval zou het stoomgemaal loozen door de bestaande sluizen
i en daarom slechts werken als natuurlijke loozing niet mogelijk W
zou zijn. Het vermogen van het stoomgemaal werd gesteld
j op 2,4 mill. M3. per etmaal, onafhankelijk van de opvoer-