HomeLauwerzee-plannenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 891.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

j . . Y.: ._ , .._w,___,.nn ._ er W s j rï
l 26
A scherming tegen overstrooming onnoodig te doen zijn.
Hiertoe zullen kaden worden aangelegd. Ten einde vrij
belangrijke kosten voor den aanleg te vermijden, acht de
> commissie het wenschelijk dat de stand van den berg-
boezem niet hooger wordt dan 75 c.lVl. -{- 'Wk.P. ln-
dien de provinciën het recht hadden om den bergboezem
willekeurig hoog op te zetten, dan zouden de kaden het
karakter van dijken moeten verkrijgen.
De stoombemaling te Zoutkamp kan op zoodanige wijze
worden ingericht dat het uitgemalen water wordt geloosd
door de bestaande sluizen. Wordt de bemaling op die
wijze ingericht, dan kan natuurlijke loozing en bemaling
niet tegelijkertijd plaats hebben. Zoolang vrije loozing nog
mogelijk is, wordt het stoomgemaal dan niet gebruikt. De
commissie verkiest gemalen met afzonderlijke afvoerkanalen,
waardoor natuurlijke loozing door de sluizen en bemaling
tegelijkertijd kunnen plaats hebben. De kanalen der ge-
malen kunnen dan tevens dienst doen voor den afvoer M
wanneer natuurlijke loozing door de sluizen nog mogelijk
is. Als maalwerktuigen zullen n.l. centrifugaalpompen wor-
den gebruikt. ls nu wegens betrekkelijken binnen- en bui-
tenwaterstand natuurlijke loozing nog mogelijk, dan kan dit
ook plaats hebben door de kanalen van het stoomgemaal. j
Hiertoe is slechts noodig dat de waaiers der centrifugaal-
pompen worden opgehaald, waardoor de kanalen vrij worden ·
en het water kan afstroomen. De stoomgemalen kunnen · <
desverkiezende reeds in werking wordenigesteld, wanneer l
de natuurlijke loozing nog plaats heeft, maar te gering
wordt geacht.
Wenscht rnen den boezemstand bij gegeven omstandig-
heden te bedwingen tot een zekeren stand door bemaling,
dan moet een zeker bedrag water worden uitgeslagen. Heeft .
de uitwatering plaats door sluizen die bestemd zijn voor t
natuurlijke loozing, dan zal de maaltijd van het gemaal zeer
beperkt worden, en ter verkrijging van het gewenschte