HomeLauwerzee-plannenPagina 27

JPEG (Deze pagina), 844.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

25 i
omdat wegens het geringe oppervlak van den Groningschen ·
boezem de loozingsmiddelen nooit zoo kunnen worden gemaakt A
dat zonder bemaling de boezemstand de gestelde maxima A
niet overschrijdt bij sterken neerslag en hooge zeestanden. E
Tot deze oplossing wordt de commissie onvermijdelijk
gedreven door de eischen die aan het ontwerp gesteld
waren door Friesland en Groningen. Weliswaar vermeent
de commissie dat aan Frieslands eischen wordt voldaan l
ook bij beperkte loozing, maar waartoe een ontwerp voor A
·“ te dragen wanneer men vooruit weet, dat het niet zal
worden aanvaard? Z
Aldus komt de commissie tot een ontwerp volgens de
grondbeginselen : x
,,Gemeenschappelijken bergboezem in de Lauwerzee voor
Friesland en Groningen met ruime sluizen in den atsluitdijk. W A
­ Stoombemaling voor Friesland op de Zuiderzee (nabij
Tacozijl) ter verdeeling van de loozing naar twee zijden en A
¥ ter besparing van kosten in den aanleg van de toevoer- G i
kanalen in Friesland naar den bergboezem. 1
Onbeperkte loozing van Friesland en Groningen op den A
bergboezem, voorzoover de kaden van de Lauwerzeepolders ·
dit toelaten. in
Stoombemaling voor Groningen te Zoutkamp, ook in wer­ A `
king te stellen te geringe vrije loozing, waardoor onbe-
perkte loozing voor Friesland mogelijk wordt. 1
Als hoofdafmetingen enz. zijn daarbij aangenomen: ‘
Wijdte van de sluizen in den afsluitdijk IO3 M. Grootte y
van den gemeenschappelijken bergboezem: l6OO l‘l.A.
op Wk.P. ;
Peil van den gemeenschappelijken bergboezem Wk.P.
Vermogen van de stoomgemalen nabij Tacozijl 750 W.P.K.
,, ,, het stoomgemaal te Zoutkamp l93 W.P.K.°` _
Nadere toelichting omtrent een paar punten zal hier ge-
wenscht zijn. - ~
De ligging der Lauwerzee­gronden is te laag om be-