HomeLauwerzee-plannenPagina 26

JPEG (Deze pagina), 881.00 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

r
l 24
gemeenschappelijken bergboezem Friesland steeds onder alle
omstandigheden onbelemmerd op dien bergboezem kan uit-
stroomen?” ‘
° Naar aanleiding van deze vraag heeft de commissie vele
becijferingen uitgevoerd waaruit zij volgens blz. 72 de con-
clusie trok: ,,op de vraag of de beperking van de loozing
van Friesland op den gemeenschappelijken bergboezem, in
het geval van bemaling op de Zuiderzee, voor den water-
stand van Frieslands boezem bezwaar zou geven, meent de
commissie van uit een zuiver technisch oogpunt een ont- =
kennend antwoord te moeten geven.°° Hiermede wil de
commissie blijkbaar zeggen , dat aan de eischen van Friesland
voldaan wordt ook bij beperkte loozing.
Hierdoor schijnt Friesland niet gerust gesteld te zijn,
althans wij lezen op blz. I02 , bij de bespreking van deze
moeilijkheid, dat de commissie ,,vermeent dat hierin een ­
ernstig gevaar schuilt voor het tot stand komen van het
plan en dat zoo mogelijk dit struikelblok uit den weg geruimd ‘
worde.°° De commissie , hoewel overtuigd dat deze beper-
king van Frieslands loozing geen bezwaar zal wezen voor
Frieslands boezem, ziet zich verplicht een middel te vinden
waardoor niet alleen aan de eischen der beide provinciën
wordt voldaan, maar tevens onbeperkte loozing van Fries-
land op de Lauwerzee wordt toegestaan.
Vergrooting van het doorstroomings-profiel in den afsluit-
dijk zou bij hooge zeestanden niet aan het doel beantwoor-
den. Frieslands bemaling op de Zuiderzee in die mate te
versterken, dat wegens daardoor verminderden afvoer naar
p de Lauwerzee aan Friesland onbeperkte loozing kan worden
toegestaan, terwijl tevens aan de eischen van Groningen
kan worden voldaan, zou zeer kostbaar worden. De meest
economische oplossing blijkt volgens het oordeel der com-
i missie te zijn de oprichting van een stoomgemaal te Zoutkamp.
Afgezien van voldoening aan Frieslands eischen, hecht de
commissie hieraan ook veel waarde voor Groningen zelf,