HomeLauwerzee-plannenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 882.38 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

23
HET PLAN EN FRIESLANDS BEZWAREN. l
Door het onderzoek was gebleken dat indijking der Lauwer- - L
zee met gemeenschappelijken bergboezem de voorkeur ver- g
diende boven die met gescheiden boezem. Het bleef
1 evenwel nog de vraag of het niet wenschelijker was om aan
, de gestelde eischen te voldoen door stoombemaling zonder ‘
indijking der Lauwerzee. Wij zullen er ons hiertoe bepalen V
F op te merken, dat de commissie de voorkeur schenkt aan In
bemaling, gecombineerd met indijking. Voor de wijze van
behandeling is het geschikter hierop later terug te komen ‘
en dan de betrekkelijke verdiensten van de beide ontwerpen ë
I te beschouwen. «
De commissie van l902 heeft zich in haar onderzoek _i
niet bepaald tot het jaar IB94, maar die uitgestrekt tot de M
-natte perioden der jaren l89l, ’97 en 1903. Het jaar
Y l894 is voor deze beschouwing van het meeste belang, -i
ten eerste omdat toen het meeste nadeel in Friesland is
geleden door hoogen waterstand, ten tweede, omdat de
beschouwing der boezemstanden zooals die werkelijk voor- ' p
kwamen en der berekende, bij onderstelde verbeterde loozings- ·
middelen, met betrekking tot deze natte periode het meest
volledig is. Wij zullen ons dus bij het nagaan van de resul- Tj __
taten, die volgens de berekeningen der commissie met de t
verbeterde loozingsmiddelen hadden moeten worden ver-
kregen, tot het jaar 1894 bepalen. {
De commissie stuitte reeds dadelijk op bezwaren van de '
zijde van Friesland, welke betrekking hebben op beperkte
loozing, genaamd ,,stopzetten”, van Friesland op de Lauwer-
zee. Gedeputeerde Staten van Friesland stelden o. a. de
vraag: ,,zijn er overwegende technische of Hnantiëele bezwa- .
ren tegen, om, ingeval de commissie zich voor het vormen
van een gemeenschappelijken bergboezem uitspreekt, de
noodige werken zoodanig in te richten dat ook bij een
l