HomeLauwerzee-plannenPagina 24

JPEG (Deze pagina), 875.81 KB

TIFF (Deze pagina), 8.40 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

L . » .-1 W .. r. .v-- -. .. Q N W. w____,__, g lï
Y 22
Frieschen bergboezem van 0,05 M. + ZP. en 0,l4 M. -l·
Wk.P. in den Groningschen bergboezem. Terwijl de stand
‘ van de eerste aanvankelijk hooger is, wordt deze verhou~
ding binnen korten tijd omgekeerd. Het blijkt dus dat
onder de gekozen omstandigheden nu eens Friesland, dan
‘ weer Groningen voordeel zou trekken uit de vereeniging
der bergboezems. i
ln het V.S.C. van l896 wordt er op gewezen dat over~ `
schrijding van den maximum boezemstand voor Groningen
niet kan worden gewaarborgd volgens het door de commissie l
aanbevolen plan, omdat de Groninger boezem wegens
geringe boezemoppervlakte zeer gevoelig is voor sterken
_ neerslag en hoogen zeestand. Hoewel Groningen bij zee-
en boezemstanden als aangenomen in genoemde grahsche
voorstelling voordeel zou hebben van de vereeniging der
bergboezems, is het euvel van de overschrijding van de
maximum boezemstanden onder ongunstige omstandigheden
daardoor geenszins verholpen. Het middel daartoe werd l
i nu gevonden in beperking van Frieslands loozing in de
Lauwerzee, indien de Groninger boezem dreigde te hoog
op te zetten. Friesland zou ophouden al te stroomen op
de Lauwerzee (stopzetten) als de bergboezem in den
zomer den stand van 0,l5 M. + Wk.P. en in den winter
van 0,30 M. + Wk.P. zou hebben bereikt.
Op blz. VI der inleiding V.C. l902 lezen wij:
,,Aan de commissie is in hoofdzaak ter beoordeeling
gegeven dit gewijzigde plan van indijking der Lauwerzee
met bijbehoorende werkend,
l Wij zullen trachten in zeer algemeene lijnen den gang
en het resultaat van dit onderzoek weer te geven, zooals
het wordt aangeboden in het verslag, om daarna de vraag
i te stellen, of de uitvoering van het ontwerp economisch
gerechtvaardigd is, en zoo ja, of een gewijzigd ontwerp of
misschien een ander ontwerp niet wellicht nog wensche~
lijker is , beschouwd van een economisch standpunt.