HomeLauwerzee-plannenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 815.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

ï . Y rr • . Jv _ - "'<"·~«,` ,. T ’:·«·.»-/¤­- - N,,___.,`.,__­_______f __ Y in
V ‘ IS
Als men aanneemt dat de regenval van Groningen gelijk
is aan den regenval in Friesland, dan vindt men voor het l
p waterbezwaar voor Groningen 64,9 mill. M3.
l Van dit waterbezwaar uitgaande en rekening- houdende
met den eisch van Gedeputeerde Staten van Groningen, ‘
dat de zomerboezemstancl in de meest verwijderde gedeelten
_ van den boezem niet zal stijgen boven 35 c.lVl. + Wk.P.,
geeft de uitkomst der berekening aan, dat per tij gemid-
deld 2,24 mill. M3. moet worden afgevoerd. De toevoer-
kanalen zijn hiertoe voldoende, met uitzondering van de lj
Kommerzijlsterrijte. Verder zullen nog eenige plaatselijke l
verruimingen noodig zijn in het Aduarderdiep, Winsum-
mercliep en eenige andere kanalen.
De kosten worden geschat op flO0.000.
Wij lezen in het verslag, dat de maximum stand van
35 c.lVl. + Wk.P. niet kan worden gewaarborgd bij enkele
dagen van veel neerslag en hoogen zeestand, omdat dit
op den boezemstand ivan Groningen wegens geringe opper- ·
vlakte van dien boezem, van veel invloed is. {
FRIESLANDS BOEZEM EN WEST- EN [
OOSTDONGERADEEL. p
Tot Frieslands boezem behoort een deel van Westdon- i l
geradeel, volgens de bepaling dat Westdongeradeel kan
afwateren op Oostclongeradeel als het verschil tusschen
. boezemstand en peil van Oostclongeradeel geringer is dan
dat van Westdongeradeel. Voor de rest moet Westdon-
geradeel afwateren op den Frieschen boezem.
De commissie van, 1896 heeft ook de kwestie van aiwa- '
tering van Vl/estdongeradeel nà de indijking behandeld.
lVlen zou het water van V/estdongeracleel op Frieslands
boezem kunnen pompen, of men zou Costdongeradeel