HomeLauwerzee-plannenPagina 17

JPEG (Deze pagina), 873.14 KB

TIFF (Deze pagina), 8.36 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

I5 j
s Naar het Bergumermeer wordt toegevoerd door het kanaal
van Bergumerdam en dat van de Leijen komende. Het
Kolonelsdiep wordt als zoodanig niet in aanmerking genomen,
omdat het terrein dat het water er voor zou moeten leveren ,
gerekend wordt al te wateren langs de trekvaart Dokkum-
Gerben-Allesverlaat en de Kollumerzijlsterrijt.
De Opeindervaart, die door de Leijen gaat, loopt langs
hoogere gronden, waardoor eene verruiming duurder zou
worden dan die van het kanaal langs Bergumerdam. Ook
_ i heeft dit laatste kanaal meer zijdelingschen toevoer. Om
deze redenen, alsook omdat het goedkooper is een enkel
kanaal dan twee te verruimen ter verkrijging van eenzelfde
afvoervermogen, werd besloten het vaarwater van de Wijde
Ee bij Grouw door de Kruiswaters en Bergumerdam als i
hoofdtoevoerkanalen te beschouwen.
Het kanaal van de Leijen zou blijven bestaan als het is
en in mindering worden gebracht bij berekening van ver-
ruiming van het hoofdtoevoerkanaal.
Dit hoofdtoevoerkanaal loopt onder verschillende bena-
mingen langs Bergumerdam en Kruiswaters naar de plassen
ten zuid-oosten van Grouw. Ten zuiden van de plassen
(Wijde- en Sijtebuurster Ee) loopt het over Nes naar Akkrum,
waar de verruiming een einde neemt.
De berekening toonde aan dat de uit te voeren werken
boven het Bergumermeer ook niet onbeduidend zouden
zijn. De opeenvolgende kanaalvakken, te beginnen bij het
Bergumermeer, zouden op ZP. een breedte moeten hebben
van 93, ‘8l, 53, 39 en 32,5 M.
· De kosten van al de genoemde en nog niet genoemde
werken uit te voeren in Friesland zouden zijn als volgt:
Noodwaterkeering te Nieuwe Zijlen. . . f I9000O,-
Kanaal Bergumermeer-Nieuwe Zijlen . . - 30l4000,- .
Kanalen naar het Bergumermeer .... ~ l23000O,-
Totaal . . f4434000,-
Het verkregen resultaat was niet bemoedigend. Wèl