HomeLauwerzee-plannenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 897.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

9
een zeer lage boezemstand de voorkeur verdienen en deze
reeds in de eerste helft der maand Maart behooren droog
te vallen, men vergete daarbij niet, dat de oppervlakte
dier lage gronden zich bepaalt voor Friesland tot een 1/in j
gedeelte der geheele oppervlakte en dat dus de vermoe-
delijke mindere opbrengst dier gronden in geene verge- l
lijking komt met de meerdere kosten, die stellig het gevolg
zouden zijn van eene voldoening aan de voor die gronden
te stellen eischen. Bovendien heeft de ervaring bewezen,
`J dat de grasgroei op deze lage gronden in het vroege voor- i
jaar van weinig beteekenis is. Deze valt toch steeds samen
met eene zachtere weersgesteldheid en in den regel is die
niet in beteekenende mate vóór I5 April te verwachten.
Daar komt bij, dat zoowel deze lage gronden, als de meer hoo-
gere tot plus minus 40 c.lVl. boven ZP., meest alle een veen-
achtigen bodem hebben, die in den zomer vochtig moet blijven,
om de hoogste opbrengsten aan hooi te kunnen leveren.,)
ln de tweede missive verklaren Gedeputeerde Staten nog:
,,dat het Provinciaal Bestuur in den regel niet lager dan
tot lOc.lVl. boven ZP. wenscht al te stroomen. Staat het j
weder regenachtig en de barometer laag, dan achten wij het
soms raadzaam lager dan 10 c.lVl. + ZP. af te stroomen." ,
` Op grond van de tweede missive meende de sub-com-
missie gerechtigd te zijn tot de aanname, dat gezorgd zal
worden dat de boezemwaterstand bij den aanvang eener i
" natte periode in den zomer niet hooger staat dan ZP. en ;
dat het water alsdan mag stijgen tot 25 c.lVl. -E· ZP. in
gewone gevallen, en voor korten tijd ten hoogste 30 c.lVl.
'in buitengewone gevallen, zoodat er in den regel een speel- j
ruimte van 25 c.lVl. aanwezig is. 3
Uit de missives van Gedeputeerde Staten meende de sub-
commissie verder te moeten opmaken dat aan den gestelden
eisch van afwatering voldaan is, wanneer geen nadeel aan
den oogst toegebracht wordt onder omstandigheden als j
voorkwamen in 89l en ,94.
l
l