HomeLauwerzee-plannenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 857.65 KB

TIFF (Deze pagina), 8.35 MB

PDF (Volledig document), 61.67 MB

8
20. dat het zooveel mogelijk daarheen behoort te worden
geleid, dat in den zomer een waterstand blijve behouden
. van IO tot l5 c.M. boven ZP., en die waterstand bij
ongunstige weersgesteldheid voor korten tijd niet hooger
rijst dan 5 c.lVl. boven het laatstgenoemde peil;
BO. dat met IB October een hooger peil kan worden
toegelaten, klimmende tot 40 c.M. boven ZP., en het
gewenscht is, behoudens bij buitengewone omstandigheden,
dat het gedurende den winter daarbij blijve; J
4**. dat het voor den polder van Oost- en Wcstdongeradccl I
gewenscht is, dat de waterstand is voor Oostdongeradeel
63 c.M. beneden en voor Wesldongcradcel IZ c.M. boven
het peil der provincie?
De technische commissie vond de eischen bezwarend,
vooral dat de boezemstand van Friesland gedurende eene
ongunstige periode niet meer dan 5 c.lVl. zou mogen rijzen;
tevens meende zij, naar aanleiding van eene zinsnede op
blz. 2 der genoemde missive, dat het wellicht niet in de
bedoeling van Gedeputeerde Staten zou gelegen hebben om
zulke bezwarende eischen te stellen. Gedeputeerde Staten
gaven hierop ten antwoord dat de toegestane rijzing van
5 c.lVl. eene misstelling was, en in overeenstemming met
hetgeen daaromtrent in bedoelde missive ontwikkeld was `
IO c.lVl. behoorde te zijn.
ln deze missive lezen wij verder: ,,Wij wenschen daarom
I nadrukkelijk te verklaren, dat wij met het oog op de uit- I
voerbaarheid van het plan, wat de kosten betreft, liever
willen berusten in de door U aangevoerde mogelijkheid,
dat gedurende enkele dagen met buitengewone omstandig-
heden de boezemwaterstand kan rijzen tot hoogstens 30 c.lVI.
boven Z.P.°`
Op blz. I en 2 der eerste missive van Gedeputeerde
Staten van Friesland aan de technische sub-commissie
lezen wij nog: ,,Moge dan in het atgetrokkene voor de
meest laag gelegen gronden (plus minus ZO c.lVl. zt ZP.)