HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 9

JPEG (Deze pagina), 613.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

Onze waterwegen, kanalen en waterwerken waren
van oudsher zulk eene bron van rijkdom voor ons land, °
dat zij ons door den vreemdeling werden benijd. Over A
de vaart op de groote rivieren, die ons land doorstroo-
V men en zich daarna met de wateren van den Oce-
aan vereenigen, werd menige strüd gevoerd en naauw­
lettend, ja zelfs afgnnstig was de zorg, waarmede onze l
voorvaderen die middelen van communicatie bewaakten. _‘
Hoe dikwijls heeft de vaart op Schelde en Rijn niet tot Ik
gewigtige verwikkelingen aanleiding gegeven? De belang- t
rijkste tractaten, met andere volkeren gesloten, dragen
blüken van dit een en ander. Langzamerhand is echter
onder alle volkeren het besef van het gewigt der vrije vaart
op de groote rivieren van ons werelddeel levendiger gewor-
den. Men duldt niet meer dat de waterwegen ten behoeve
van één enkelen worden geëxploiteerd of afgesloten. De
waterwegen zijn internationaal eigendom; voor hunne vei­
ligheid en vrijheid wordt gewaakt, omdat zij het ver-
keer, den handel en de ontwikkeling bevorderlük zijn.
Wat moet Europa van ons land zeggen, wanneer men ‘
nagaat, wat sedert büna tien jaren met eene onzer be-
langrijkste rivieren gebeurt, met een’ Waterweg, die van
levensbelang is voor eene onzer provinciën en die door
1 »‘‘. ‘
E . , . ~ «~«~·. ar .. ,_ ~ ` Jy .v- I