HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 82

JPEG (Deze pagina), 742.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

· _ _ ,.»»;v.:·.»~,,_·:,`·g=. _~ - k·;.,;;<l­·· : ,-, ~; _. .;, ··,·-,g.,­-._4 ·~ae««,.»ç;,,,, .;«>·ï;.­ _­;; -
3
M
N . · s
Q t
l de vrüheid thans te verzoeken: Vertegenwoordigers van
in het Nederlandsche Volk! Ziet toe, dat de belangen, de eer
l van ons Vaderland krachtig worden gehandhaafd! Aan Uw
j toezigt is onderworpen de uitvoering van wetten en trae­ .
“ taten; het geldt hier de naleving, de handhaving,de uit- i
jj ï voering van tractaten! Frankrülfs Keizer, tot wien zijne
y l onderdanen zich hebben gewend , wier belangen evenzeer _
_ gekrenkt worden , Duitsebland hebben ook belang bij de Maas- g
5; vaart; te eeniger tüd zal men het bederf van de Maas en
de schending der traetaten ook aan ons wijten: onze lü- ‘
delükheid zal een wapen tegen ons worden. Ik heb mijn j
t_ ijjh , pligt gedaan. Thans is het de uwe deze zaak verder te be-
t hartigen. Neemt de enquête aan, opdat de waarheid aan
het lieht kome en vervolgt door alle wettelüke en regt- {
j matige middelen het doel, dat gij u hebt voorgesteld en t
Q j ~ en waarmede de waardigheid van ons land en van de kroon j
Q1 zoo naauw in verband staat. België trekt voordeel van 5
l .. C, elken dag dralen; onberekenbare nadeelen zijn reeds het
· l gevolg geweest van den tot dusver gevolgden weg. Meer j
dan iemand bewonder ik het industrieel genie, den on-
j w dernemingsgeest en de volharding van onze naburen , onze
gj zuidelijke broeders; ik verlang de hroederhand gaarne te blij-
y ‘ ven uitstrekken. Maar de eerbied voor heilige regten en onze l
.g =* _ eigene groote belangen gaan boven de zucht tot het onderhou-
, den van vriendschappelijke betrekkingen , voorzeker boven
d het belang van enkele aanzienlijke Belgen, die ook niet al-
leen handelen in strijd met het belang van andere gedeelten
van hun land, maar tevens ons goed regt verkorten.
,:5; J
If l°
gw? jg