HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 81

JPEG (Deze pagina), 695.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

75
deden plaats hebben, die gewoonlük van zeer korten duur
j kan zün , dan zou geene buitengewoon groote som tot on-
derhoud der rivier op de begroeting behoeven te worden fi, ‘i`
à . . .. ir
* gebragt; de vermeerdering zou niet noemenswaard zijn. V
Alle klagten zouden daardoor ophouden , mits de aftappin-
gen gestuit worden, opdat ook de strooming op de Zuid- hl?
ti
Willemsvaart ophoude. De barrages, de afsluitingen van
de rivier, in strijd met de traotaten daargesteld, beletten j
echter eene vrije en onbelemmerde scheepvaart van Am-
E sterdam of Rotterdam naar de meest industriele gemeenten
i van ons land en verder op naar Luik en Namen tot Char-
E leroi en Parijs. Die barrages belemmeren de ontwikkeling,
t . . , _. äsïïe
l den bloei en de welvaart van Rederland; handel, nijver-
* heid en landbouw kwi nen dien ten gevol elan s de oevers
in g g
= van de Maas, in plaats van in die sohoone rivier eene
j bron van rijkdom en welvaart te vinden. Die toestand is ï ë
i op den duur ondragelqk.
Jaren lang heb ik noch moeite , noch kosten gespaard om
de Regering en de vertegenwoordiging aan te sporen deze A
allergewigtigste zaak ter harte te nemen. Ik heb gehandeld
volgens mgne innige overtuiging en in het algemeen bc-
. . .. . .. .
‘ lang; haer immers kon men mij niet het verwijt, dat ik
. ’
strijd voor eigenbelang, naar het hoofd werpen. Zij, die
.. .. .
mij en mgne begrippen het felst bestreden hebben . stonden
mü daarbij ter zrjde. Aan mijne geëerde vroegere mede-
leden in de Eerste Kamer en aan allen in de Tweede Ka-
= *
mer, ­- want eenparig hebt gg ook daar de belangen van de é,
Maasbewoners voorgestaan , -- neem ik met Iiesolieidenheid j Vggt

t.
··«= t · a
·‘‘· ~ ··i·r - · V