HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 79

JPEG (Deze pagina), 715.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

1 » a , '‘,; ,:.ä ‘
71
ken het rivierbed te vernaauwen en te verdiepe11. Jaarlüks
i zijn die werken bij onstuimig weder verbroken en is het
naburig land overstroomd. Men zou een onbepaald erediet
l op elke begrootingswet dienen te brengen om daarin te
jl kunnen voorzien, hetgeen een altoosdurenden druk voor
j de begrooting van Binnenlandsohe Zaken zou zi_jn,terwijl
l de natie geene afdoende resultaten van die opofferingen
l zou ondervinden. j
ä En wanneer men ons en zoovelen het woord ooeowtjomg
tegenwerpt, dan vragen wij, ­- zoo wij meenen met het t.
volste regt, - kunt gn dan bewijzen of aantoonen, hoe
groot of hoe klein het bestaande nadeel door de wateraf- _
_ tappingen is? Een behoorlük zelfstandig onderzoek heeft
l nooit plaats gehad. Wel heeft de vorige Minister van Bui-
l tenlandsche Zaken beloofd een <<volledig overzigt» aan de
Staten­Generaal te zullen geven; wel heeft hij toegezegd
l het rapport van de eerste commission mixte te zullen
j openbaar maken; maar is daaraan gevolg gegeven? Im-
mers neen! Thans hebben drie leden van de Tweede Kamer
een middel aan de hand gedaan om te bewüzen , of over-
drüving bestaat of dat in wezenlijkheid, de belangen van
handel, scheepvaart en industrie in hooge mate worden
benadeeld, omdat de heilig bezegelde traolaten niet behoor-
lijk worden nageleefd. Toch zijn er velen , die dat middel
afwijzen en den ouden sleur zouden willen volgen. Onzer-
züds dringen wg aan op het houden van de enquête, op-
dat het ook voor de Nederlandsche Regering een middel
mogt zijn den waren stand der zaken te leeren kennen.
Z if`i” iiiiii