HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 78

JPEG (Deze pagina), 736.26 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

”‘ ' ` °‘· ­
l a ll
f vo
l
i à om van ons, door den nood gedrongen, het een of ander
Y · te verkrügen. Dat was eenige malen gebeurd, en daarop
*! is men tot het besluit gekomen om eenvoudig aan de Bel- ii
. l gisehe Regering te schrijven, dat wanneer in het vervolg
l de remises voor de rentebetaling niet op den dag waren
te L ontvangen, het oogenblikkelijk gevolg daarvan zoude zijn
de terugroeping van onzen gezant; men heeft er , indien i
I jp ik wel onderrigt ben, mondeling bügevoegd de sluiting van i k
lg de Schelde. Deze bedreiging heeft zulk een effect gehad, «
f dat na dien tijd de remises altijd op den dag zijn ontvan-
ii . gen en er geen sprake meer was van eenige vordering hoe 4
· ook genaamd van de zijde van België. Dit versterkt mij
in de meening, dat eene krachtige houding soms meer _
Y ` vermag dan zoetsappige vGrt00gen.>>
B Ik houd ook als müne innige overtuiging steeds vol , dat i
l ° niets van België te verkrügen zal zijn, geene enkele een-
; _ cessie, geen herstel van onze grieven, als men niet met l
; » nadruk handelt. j
· Men heeft gesproken van de verbetering van het rivier-
bed. waarvan België de helft in de kosten zou dragen.
*i Zoolang de wateraftappingen blijven bestaan, is geene ver-
betering denkbaar. Wij meenen dat men wel jaarlijks t
enorme sommen zou kunnen opofferen, maar dat men
l " _ nimmer de vaarbaarheid zal verzekeren , zoolang de water«
jl aftappingen duren , en de geweldige stroom in de Zuid-
‘ li Willemsvaart bestaat. De ondervinding op Belgisch grond-
gebied heeft geleerd, welke groote sommen daar te ver-
geefs zijn aangewend om door het daarstellen van wer-
I
(
ll