HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 75

JPEG (Deze pagina), 676.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

. » , ‘i=, L ,.A· ·_

67
hebben bewezen, dat alles naar het Kempensche kanaal ·_‘ la C
wordt afgeleid. De Belgische belanghebbenden constate­
ren dit evenzeer. De Ingenieur KAMP toont aan dat na T
opmetingen is gebleken: «que pendant que les écluses
»ou acqueducs sont. ouverts, la presque totalité du courant
>>de la Meuse prend le chemin du canal,» ofschoon het
l waterverbruik in een nacht van 10 uren 500,000 Ned.
kub. ellen bedraagt. Op de plaats zelve kan het feit elk .
i oogenblik worden geconstateerd. Begrijpt onze Minister van
Buitenlandsche Zaken de klaarblijkelükste feiten niet, dan I
i is het ons duidelijk waarom hij die kwestie steeds zoo
i moeijelük en zoo teeder acht, dat alleen de deskundigen
een oordeel mogen uitspreken. Ieder afgevaardigde, die
I zich op de plaats zelve heeft bevonden, denkt er echter
; anders over. Maar het ware dan wenschelijk, zoo men de
zaken niet begrijpt, die men moet behandelen , de leiding
aan andere handen toe te vertrouwen. Ik heb er reeds
l sedert langen tijd op aangedrongen, dat het Departement
van Buitenlandsche Zaken de kwestie aan dat van Binnen-
landsche Zaken zou overgeven, opdat dit door de sluiting
j van d_e sluis te Maastricht een einde zou maken aan de onop-
p houdelijke benadeeling van Neerlands belangen , regt en eer.
Maar - was dan altijd de tegenwerping - gü wilt
een uiterst middel: gij overdrüft daarenboven. Op beide
argumenten heb ik het antwoord gereed. Na tien jaren
tijd hebben geduld, lankmoedigheid , lijdzaarnheid en
flaauwhartigheid, welligt gepaard aan gebrek aan zaak-
kennis, ons niet alleen geen’ slap verder doen komen.
I '2·;’
i O 1