HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 73

JPEG (Deze pagina), 696.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

L . ·A.» . .. ..i« ‘’;·ï
E
l
i
wij liopen liet, is nog niet aangebroken; wij verlangen gl;
i even als Zijne Exoellentie de heer Minister van Buiten-
lanclsche Za/cen, dat het geschilpunt door toegevendheitl
van beide [Jarigen, zoo mogelijk, zal worden nerelïenol. In- ,
1 , 22
L; tusschen , de toestand, waarin handel en scheepvaart ver-
l
Q keeren, kan met onbepaald worden verlengd. Er dienen
, door U, Müne Heeren, hangende de onderhandelingen met
de Belgische Regering en de bemoeijenissen der interna­
i ‘tionale commissie, maatregelen te worden beraamd tot
verbetering van het Maasbed.B1j de vaststelling der Rijks-
. . 2 .,, `
i begroeting over het dienstjaar 1859 zal u de gelegenheid
daartoe worden aangeboden. gi?
$*2
. «VV§ vertrouwen , dat die gelegenheid door u zal wor-
i den waargenomen en dat mitsdien op de Bijksbegrooting
i een post zal voorkomen tot gemeld doel.>> J
De heer vin Gomsmm heeft zich van dat stuk, het
i eenige, dat in zoovele jaren van den gemeenteraad is
uitgegaan, bediend, om zich van elke krachtige handeling te
kunnen onthouden en tot in het oneindige sleurende onder-
handelingen te hlüven voortzetten. Die Minister schijnt,
even als zijn voorganger, de heer Gavnns van Enonenssr ,
niet te begrijpen , dat België niets liever verlangt dan door
l oneindige onderhandelingen de zaak bij voortduring op de
i lange baan te schuiven, opdat het kwaad onherstelbaar
groot worde , dat aan Nederland zal zgn berokkend.
i Treurig is het inderdaad Nederlandsche Staatslieden , met
i het vertrouwen van de Kroon vereerd. te zien optreden
als verdedigers van hen, die door onregtmatige handelin·
r
5 if;
l *
{ ‘
J i .
V _ ‘ < · ; n `=r- e ,. '-`‘ ^I. ­§ ` _.·. `