HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 72

JPEG (Deze pagina), 735.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

· oe
pingen te beletten, een middel dat voor de hand ligt,
N A,·` gaven de Provinciale Staten van Limburg en de tegen-
woordige Kommissaris des Konings in dat gewest jaren
`''` lang blijken van onverschilligheid, evenzeer als het ge-
l__Q meentebestuur van Maastricht, ofschoon de eenen regt­
d ie streeks te waken hebben voor de belangen van wegen en P
wateren in de provincie, welke taak bg de wetten aan 1
gV hen is opgedragen , en het andere het voorbeeld voor zich Q
`_ 1 , , had van zoovele gemeentebesturen in Limburg, Noord-
j brabant en Zuidholland. In het thans afgeloopen zittingjaar
.1 hebben de Provinciale Staten een adres aan de Kamers
lt aangeboden, waarover de heer nn Bmnnnsrmn in de zit-
‘ ting van 1 December 1858 rapport uitbragt, waarbij ge-
vraagd wierd het brengen van eene som op de Staatsbe-
grooting tot verbetering van het rivierbed van de Maas. ‘
In de jongste voorjaarsvergadering der Staten is de zaak i
A der wateraftappingen ter sprake gekomen en de Kommis- N
j saris des Konings heeft geantwoord, «dat ter gelegener
Z tijd eene wenk aan de Hooge Regering zou worden ge-
geven om dit onderwerp te behartigen.» Die gelegene
N tijd heeft sedert zoolang bestaan en geene krachtige ma-
är nifestatie is geschied, zoo als had behooren plaats te
hebben. De gemeenteraad van Maastricht heeft ter zelfder
tijd een adres ingediend, waarbij zij zegt:
ji «Onze Regering heeft voldoening gevraagd. Mogt haar
M dezelve blijven ontzegd, dan zal het oogenblik gekomen l
j zgn , dat Nederland mju goed reg! tegenover onbillg/c/zeid N
· N en wille/veur zal dienen te doen gelden. Det oogenblik, ,
t
, ,..
; '‘’ i’‘' o " ; ‘" `dl' db‘ o