HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 71

JPEG (Deze pagina), 703.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

Q 5 - ,` QQ ,·.· e s ; ,;.V w‘;. _
­

`l 65
ë
‘ =
j Wij hebben de treurige historie van de Maas in de
j laatste tien jaren, nagegaan. Wij komen thans tot de ­t·a
resultaten.
j Aan den eenen kant zien wü België, in het belang van
j eenige hoogst aanzienlüke grondeigenaren in de Kempen
eenerzijds en met het doel om de scheepvaart naar Ant-
werpen te bevorderen, niet alleen de belangen van sommige
zijner provincien ten beste geven, maar steeds meer en , j
en meer onze regten en onze belangen verkorten. Bewon­
l derenswaardig is de volharding en het genie, waarmede
j onze naburen hunne grootsebe en uitgestrekte werken tot
j stand brengen en daaraan millioenen schats ten koste
leggen, terwijl Nederland over de verbetering van zijne
_middelen van communicatie sedert jaren niets doet dan
j delibereren. Belgie stoort zich niet aan onze reclames en ¥
i vertoogen, maar streeft onafgebroken gedurende eindelooze
. onderhandelingen naar zün doel; het is züne schuld niet
zoo het niet bereikt wordt. Wij betoonen onzerzijds eene
· l€l[lgZH3l]]hBld , CBHC b€[l€CSdh€id CU BCD gebrek aan v€êr'
i kracht, die men elders {laauwhartigheid zou noemen en den
j Belgen den moed geeft de wateraftappingen spottenderwijs te
j noemen: une prise cïeau pour faire plaisir mix .lI0llcmdais.
, Onze belanghebbenden klagen met toenemende hevig-
heid; zij, die het meest geroepen waren hunne belangen
­ in bescherming te nemen, geven blijken van dezelfde
· laauwheid als de hooge Regering. Terwgl anderen met
aandrang tot handelen aansporen en onze Regering <lP路 ·
gëjlld VBl‘ZOBl(Cl`l (IOOF BCI] kl°HChlig lniddël de Vvalcraftaly
r E -itt
‘ï ? 1