HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 70

JPEG (Deze pagina), 700.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

vi-erg ·
l , &· l
g tot al'voer van water uit de rivier on1 nieuwe kanalen te
>- ` voeden en gronden vruchtbaar te maken in Belgie, nadeel
toegebragt aan het Koningrük der Nederlanden?
«2<>. Zoo ja, welke en hoe groot zijn die nadeelen,
Q, 'ï U voornamelijk ten aanzien van de bevaarbaarheid. der
lg . Maas? en
«5<>. Welke zün de middelen tot herstel?>>
te Zij zeggen ten slotte in de Memorie van Toelichting: j
‘. «Langs dien weg zal de waarheid, en daarom is het
{ den voorstellers alleen te doen, aan den dag komen , en
ll zullen, nadat gebleken zal zijn welke nadeelen zijn ont­
f staan, de noodige middelen van herstel kunnen beraamd Pg
A worden, ten einde eenen t.oestand, die niet kan, die niet
_l, mag voortduren, te doen opbouden.» j
Volgens het verslag der Kamer op 25 Mei uilgebragt,
Z hebben zich vele leden vóór, anderen tegen de enquête
verklaard; de tijdigheid , de doelmatigheid en de uitvoerbaar-
Y heid werden besproken. Op den 29 Julü jl. beantwoordden
de voorstellers de gemaakte bedenkingen. Door de sluiting
. der zitting heeft geene discussie plaats gehad, zoodat deze
i zaak onbeslist is gebleven. g
l' Ziedaar in hoofdzaak den loop der gebeurtenissen. Wü
g l` l hebben gewis hier of daar een of ander punt ter züde
4 gelaten, dat wel in aanmerking verdiende te komen. Wij
. · hebben echter getracht het meest belangrijke zamen te vat-
l ten en zoo er eenige leemte mogt zgn, vragen wij daarvoor .
f 2, versehooning, omdat het tal van documenten betrekkeltik
Q deze zaak eene emissie hier of daar ligt mogelgk maakt. ,
W is
X ¥
-.‘,
. .. . ......... ... . , ..., ..... ... _ ..