HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 69

JPEG (Deze pagina), 679.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

L H . . ` .' ‘ ..A V..ï J.‘.ï’»`Le.;.Ae;.;>t;a

l`
61 V;·'
naar Hasselt, waardoor de afstand tusschen Antwerpen en
Luik , 14 uren wordt verkort.
i «Het gevaar in dit alles voor de Maasscheepvaart en
l voor Neêrland’s zee- en groothandel behoeft geene nadere
toelichting.
« Wordt de Maas door handhaving van het gewaarborgde
vredestractaat tegen afleiding en aftappingen beveiligd,
de bestaande tractaten nageleefd, het bed der rivier zoo
als bepaald is voorgeschreven verbeterd en onderhouden
(niet zoo als geschied is aan haar lot, äëlll VBI`ZHl1dïHg
enz. overgelaten, waardoor de beste en grootere rivieren
voor de scheepvaart ongeschikt worden, hetgeen geschied-
kundig omtrent verzanding onzer hoofdrivieren Rijn en
Waal is na te wijzen) dan wordt de Maasscbeepvaart in
verhouding even belangrijk als de Rijnscheepvaart.>>
De Regering intussehen doet niets, niets hoegenaamd,
hoe pünlijk deze verklaring ook moge zijn, en de l1ee1·en
Sïrnmvs, Tnonanokm en Gnvnas Devivoor hebben dan ook ge-
volg gegeven aan het voornemen, door den eerste vroeger
kenbaar gemaakt. Onder dagteekening van 28 Maart 1859
A2 hebben zij aan de Tweede Kamer het navolgende voorste]
ingezonden :
«De Tweede Kamer der Staten­Generaal besluit tot het
houden van een onderzoek (enquête) over de volgende
punten:
i «1¤. Wordt door de werken, in de laatste jaren van
wege het Belgische Gouvernement aan de rivier de Maas
en aan de Zuid­Willemsvaart ondernomen, en strekkende