HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 68

JPEG (Deze pagina), 703.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

`' , E ` E
60

>>meer en meer gevorderd? Het antwoord van België op
_ ‘__· i >>onze voorstellen is gereed. Dat antwoord zal aan een
Qi >>naauwkeurig onderzoek onderworpen worden. Indien het
»aangenomen, indien het vergelijk met Belgie getroffen
>>wordt, de Regering zal niet aarzelen, de verantwoor-
V l ik >>delijkheid daarvan op zich te nemen en rekenschap van
Z »hare handelingen aan deze Vergadering te geven. Wordt
Fil il »het onaannemeltik gekeurd en niet aangenomen , dan zal
·· ‘i »de Regering bedacht zijn om maatregelen te nemen ten
l { »einde de nadeelen te keer te gaan, die uit de wateraf­ li
_’? >>tappingen kunnen voortvloeüen.»
Intusschen was ook de zaak in de najaars­vergadering
E der Provinciale Staten van Noordbrabant ter tafel gebragt,
ten einde welligt een adres aan den Koning te rigten.
Eene commissie werd benoemd om de zaak in haar ge- j
T heel te onderzoeken en een rapport daarover uit te l
j brengen.
li fl Maanden ztjn sedert verloopen en op nieuw hebben de i
., belanghebbenden zich met nadruk gewend tot de Kamers l
j· der Staten­Generaal. ZQ hebben aangetoond dat het canal
L ä de joncllon de la Meuse a l’Escaat van Luik tot Antwerpen h
l toe wordt bevaren. De Kamer van Koophandel te Venlo
. · 1 {
L J L zegt in een adres van 25 Mei van dit jaar het volgende,
l' t dat zeer opmerkelijk is:
;_ l «Niet minder belangrijk is eene mededeeling, dd. 27
j è Februarij 1859, in de assemblée générale de Fassociation
li «lc la Mensa, gedaan, namelqk dal. de Belgische Regering l
besloten heeft een kanaal te graven regtstreeks van Luik l
W je
:;?€ ` x J