HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 66

JPEG (Deze pagina), 687.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

' · ‘ ‘ ­ »,­-«·_ · «· ..; ,,,_,___:_j.,v;­l=,E,_,A_L>»,,_j,?;,:,;,x`..:,§jä{,_,`Luä:.Të·;à)°_ë2éP;4:lN;`,à§_j_ ‘
rii. c t,
" U
. ·

, i
spreken van overdrüving, of aan de klagers kunne wor-
_> « den bewezen, dat de feiten, waarover zij zich zoo menig
malen bij deze vergadering hebben vervoegd, overdre­
·· ven zijn.»
De heer Sïrneivs besloot de discussie met de navel-
nl ® gende woorden : , _
jh <<Mijne Heeren, wij hebben van onzen kant in deze
gïïi A zaak zeer veel geduld betoond. Wij hebben de onderhan­
l, delingen jaren lang laten voortgaan zonder de Regering
i in het minste daaromtrent te bemoeijelijken. In den laat-
sten tijd hebben wij ook nog van het eene tijdperk tot
het andere geduldig gewacht. Dit heeft nu nog laatstelgk
_ plaats gehad sedert September jl., toen de Minister van
Buitenlandsebe Zaken in de Eerste Kamer het woord heeft
j gevoerd over dezelfde quaestie. Ik voel mij echter thans
i verpligt den heer Minister te waarschuwen, dat wanneer
, bij de hervatting onzer werkzaamheden in Februarü aan-
fi staande, de zaak niet verder gevorderd is dan nu, ik mü
J , verpligt zal zien, alle wettelijke maatregelen te provoce­
ren, welke kunnen dienen om den tegenwoordigen staat
, van zaken, die niet kan en niet mag voortduren, te doen
ti M ophouden. »
_, · Bij de behandeling der begroeting in de Eersteiiamer
P i kwam dit onderwerp ook weder ter sprake. Onderschei-
* dene leden vereenigden zich thans met mijne zienswijze,
.= in het verslag uitgedrukt, dat alleen door het nemen van 3
xt krachtige maatregelen cen goed einde aan de zaak te ver-
, wachten was. Ik nam de vrijheid bij het verslag eene ii

· T p è
5 l _. _ _.·tg{ l.:,;, ­. .» ; >«p­_·, ; r .· ~ _ ­;_ gl; YNYLAL iidg i ni j jn l i 4