HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 65

JPEG (Deze pagina), 669.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ q ,‘ V , ,VV al tfjjg, AzA . .ïv,;. ï ‘‘’ ‘,
av
Dan had men kunnen oordeelen, of ten dezen aanzien
werkelük overdrüving van het geleden nadeel plaats heeft; la·l z
na zulk een openbaar onderzoek zou men met klem de
handhaving der tractaten kunnen vorderen. Inderdaad,de
j zaak is zoo lang slepende gehouden; zooveel verschillende
j meeningen zijn omtrent het regt van Nederland, zelfs
door Nederlandsche Ministers uitgesproken, dat men het
gemis van een zelfstandig, openbaar onderzoek van onze r
zijde levendig gevoelt.
Nadat de heer MACKAIJ nog in bedenking gegeven had,
of men van de kwestie niet eene algemeene Europesehe
internationale zou kunnen maken, terwijl toch de rivie­
ren bij het tractaat van Weenen waren behandeld, ver- .
klaarde de Minister, dat hij nog steeds wenschte, de
bezwaren door wederkeerige insehikkelijkheid en toegeef­
lrjkheid uit den weg te kunnen ruimen: den weg der
onderhandeling had hij ingeslagen gevonden, toen hij als
Minister optrad; hg had gemeend, dien niet te mogen
verlaten. Een zelfstandig onderzoek van onze züde, had,
j volgens den Minister wel degelijk plaats gehad, en juist
dat onderzoek was het, dat geleid had tot de voorstellen,
door de Nederlandsche Regering aan de Belgische gedaan.
j De heer Gevnas Dmmooï drong zijn vroeger geopenbaard
gevoelen nader aan: « ik wenschte -­ zeide hq -- een
grondig en openbaar onderzoek, door neutrale personen,
niet door ambtenaren van den waterstaat ia loco. Ik wensch
dat openbaar, ten einde de feiten te kunnen constateren.
Q, E-(
lk wenseh dat opealzaar, opdat men niet langer kunne
Q"`
2 gg
V
al , tt,.._,.tta al ·:·;; ff; f