HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 63

JPEG (Deze pagina), 690.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ , W `A_·V 1 ­V«ï·· i ­·ï-· { «· ‘ ___ , _ ; _ ·_
l
l
l
i , , te
99 . ‘’=
ii
:< `ïf`3
li
den en te meer, omdat men in België er voortdurend op láï‘-o
ii gil
aandrong, de Maas ten behoeve van dat land geheel te
{ exploiteren. Ten bewijze hiervan strekt een te Luik ont-
worpen adres, door ingezetenen van den regteroever der -,
N, rivier aan de Belgische volksvertegenweerdiging gerigt,
( te ;
’ · .. .. "‘i=
ä door mu m druk overgelegd, waarbu zg aandrengen op
. . . ,, ·? “‘
i uitvoering eener in 184:; aan hen gedane belofte, waar- gi ,
li ’ïä§
door de werken te Luik eene aanrnerkeliike uitbreiding
i zouden verkrügen per des barrages iz fermettes mobiles sur
toute la Meuse, daar zij van het canal latéral geen ge-
r :* »­
ii bruik kunnen maken. Dit stuk bewijst dat de aandrang

in Belgie hoe langer des te greoter wordt om de voerdeelen
ii te mogen genieten, die de barrage te Luik aan de bewo­
~ gm
1 ­ ­ · '?? :°i
t ners van die streek heeft verzekerd; megt daaraan immer
gevolg worden gegeven , dan zouden echter voor Neder-
land de moeüeliikbeden nog oneindig vermeerderen; dan
i . ,»·r
g is het met de Maasvaart gedaan. ‘
In het verslag der Tweede Kamer over de begroeting
voor 1859 werd met aandrang opheldering gevraagd,
en de Minister deelde mede, «dat de enderhandelmgen
M-.1J
, met België nog tot geene bevredigende oplossing hadden
geleid.»
ë . C
De Tweede Kamer nam den 26 November de begroeting
van Hoofdstuk III voor 1859 in behandeling. De kwes­
2 . . ïa
tie der wateraftappingen maakte het heefdpunt van de
i
f discussie uit. Nadat de heer van Een rapport had uitge-
bragt over een aantal verzoekschriften, door gen:eentebe»
t sturen, kamers van koophandel en fabrieken en belangbeb­

i e ii
E _. . .,.,.«.Wa,<,,, t· ,­·,«M;.;,za­e;,,g«>»1,yq·;t·« ;;¤;ga·;,g·;; ,· ä,,. ; ·ï' ‘fjI` · ‘ T ' ,g§_'E `
·;a‘i ‘»‘= ` ·»