HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 61

JPEG (Deze pagina), 698.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

1 T · ‘ W v­V ; » `ïiséï? ·v­.» W . . `.Vj­ __ _
·
l
l
i
ll 55 is
>
il tewül wü des avonds te Maastricht met donderend geweld
het water door de sluizen zien stroomen, alsof het een
waterval was, waarvan men het gehruisch reeds op groo­ fi
l ten afstand hoort, het benedengedeelte van de rivier des _
morgens geheel van water ontbloot blqft. Ik wees er ook lugg
op dat Duitsohe belanghebbenden zich tot de Pruissische
Regering met hunne klagten hadden gerigt, terwijl ook
Fransche belanghebbenden zich eindelijk tot den Keizer
begonnen te wenden.
Het tegenwoordige kabinet trad op en het nieuwe mi-
iq nisterie werd dadelijk in de Eerste Kamer bii de behan­
J deling van het adres van antwoord op de Troonrede gein-
terpelleerd en wel in de zitting van 24 September. De i
i heer van Gomvsmm , als Minister van Buitenlandsche Zaken,
i verklaarde dat ten gevolge der vergadering van de com- Z
mission mixte te Brussel door België voorstellen waren
gedaan, die door ons niet konden worden aangenomen.
Daarop waren van onze züde tegenvoorstellen gedaan,
.;·
strekkende <<om den waterafvoer bij Hoeht te bepalen tot
l » zes kubieke el in de seconde, bii eene peilschaal van
ä »50 duim te Maastricht; en om van Belgie te verkrügen
i » de medewerking tot verbetering van het bed der rivier ,
l » door de helft in de kosten , daarvoor benoodigd, te dra-
»gen .... Belgie meende een grooteren afvoer van water te
»kunnen vorderen en vond den eiscb tot medewerking
>> voor de verbetering van het rivierbed te onbepaald gesteld.
>>Door de Nederlandsche Regering was nu op een nieuw
>> en grondig onderzoek haver voorstellen aangedrongeiw
1 ‘ä·,‘ï·
l ‘.`­
z i ;·
we ii·e. e W i