HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 60

JPEG (Deze pagina), 730.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

'' . ` l
· l
Lt al
; .ï 1 ‘
een Nederlandsch Minister zegt, dat hetgeen in die zaak,
in strijd met onze belangen gebeurd is, als een feit zou
moeten worden beschouwd, waaraan welligt niets te doen
E kt zal zgn. Ik moet de Regering verzoeken daaraan wel bare
g l i aandacht te willen wüden, dat men in officiële kringen
i l l in België weet, dat herstel van ons goed regt volstrekt
pj L niet boven allen twijfel verheven wordt door hen, die ge-
Fil h roepen worden onze regten en belangen voor te staan.» l;
Men weet dat dit traotaat met algemeene stemmen op
l l éëne na werd verworpen, maar dit verbeterde de Maas-
_i kwestie niet, die alweder bleef sleuren.
il Van de zijde van de belanghebbenden ontbrak het ook
U in 1858 niet aan krachtige vertoogen. De toestand verer­
gerde meer en meer. Den 27 Julü des vorigen jaars gaf
p ik hü brief aan den Kommissaris des Konings in Limburg
I ·i te kennen, dat de scheepvaart op de Maas « dreigde afge-
A broken te zullen worden. » De heeren Onimiv waren ge-
V '1 noodzaakt geweest het personeel hunner stoombooten af te
pi danken; de heer Boivnomnn had verklaard hetzelfde te zul-
’ len moeten doen, en de heer Banaan had eene concessie 1
i T; aangevraagd om voortaan den Rijn met zijne vloot van 6 E
stoombooten te kunnen bevaren. In September 1858 gaf ik het
I tweede deel van mijn werk in het licht. Ik wees daarbij op
l j de klagten van vele Belgische belanghebbenden aan hun
·;_ l Gouvernement en op de verklaringen van den ingenieur
A · KAMP, dat geen enkele droppel van het water, dat opge-
f= stuwd werd, strekte om den stand oem de Maas te verkort- li
T gen, maar dat alles rt/{qeleicl en afgetapt werd, zoodat, lj
i E
E :_; $5 Z _ _ ,, ,,_ _ j ii tt ,, , jjg j i ,,, ,_ t . [ ,, ,,_,, _,. ,,_ gg