HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 59

JPEG (Deze pagina), 696.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ ! . V. e _ I
`

ling dezer zaak juist is. Wat is er toch gebeurd? Vóór
1855 is men wel aan de werken van waterafleiding begon-
nen , vóór 1855 heeft België water uit de Maas ten behoeve Y
der bevloeijingen naar de Kempen afgeleid, maar dit ge-
jj schiedde als het ware ter sluik, onder andere bij gelegen-
heid dat de kanaalsluizen werden hersteld. Maar wat is
in 1855 gebeurd? Toen is de Maas te Luik afgesloten, een
gedeelte van den stroom wordt alzoo door kunstwerken _ .
j misbruikt, om de landen der Belgische eigenaren te irri-
geren. Ik geloof desniettemin dat dit punt, de afsluiting
van de Maas te Luik, nooit door de Nederlandsche Bege­
ring is erkend geworden of is kunnen erkend worden. Er
zijn integendeel reclamatiën bü de Kamer ingekomen van l
de belanghebbenden en het bewijs is geleverd, dat gedu­
rende dien tijd vele en gewigtige bezwaren in deze verga­
dering zijn geopperd tegen de inactie der Regering. De
Regering heeft dus niet de bevoegdheid van België om
onregt te plegen , in strijd met het volkenregt, kunnen
erkennen: zulke erkenning is aan niemand medegedeeld.
<<lk wensch hier nog over eene andere phase der
’j izaak te spreken. Ik mag het hier wel zeggen, omdat wij
in comité­generaal spreken. De belangen van Nederland
worden in België volstrekt niet behoorlijk behartigd, wat
aangaat de zaak van de aftappingen van water op de
Maas. De vertegenwoordiger van Nederland te Brussel leent
volstrekt geen gunstig gehoor aan de gedane reclainatiênf
lk heb bü de vorige gelegendheid menagementcn gebruikt,
die ik voorzeker niet meer behoef in acht te nemen, nu