HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 58

JPEG (Deze pagina), 735.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

·­_::ëZ_;_· ·‘ -· e«~ -·=, .·~_·g'.«;·,·t·­··t·,·,-_;­ç­>,:,£ ·._·;; v;g·=.r`5;‘,:§;»t»f,‘-v.ggggggïgmggáè?‘ë_3€&‘§,§á;ê;;i;&;x‘£è­_A€éS;_;: ~ _
TQ. " l
lg _· Zit)

l . x ë
ln de sectiën der Eerste Kamer had men ook de zaak
ig; vooraf besproken en de Minister had geantwoord, <<dat
onze gezant te Brussel herhaalde malen , het laatst hij mis-
N, sive van den 10 December, hij de Belgische Regering had
aangedrongen op een antwoord op onze reclamatiën, laatst
{ van 2 Junij , en op de weder bijeenroeping der gemengde
l commissie, doch dat hü de behandeling van de begroeting l
lf daaraan nog geen gevolg was gegeven.>> Waarlük wel een
bewijs, dat België slechts tracht tijd te winnen , als men
l R in zes maanden tijds geen antwoord op eene nota kan krtigen.
f Het tractaat van handel en scheepvaart met Belgie werd
l f gesloten. Geen enkel woord kwam daarin voor omtrent R
4 ' deze zoo helangrgke kwestie. De Tweede Kamer wees daarop
te regt, en bg de beraadslaging over het ontwerp op 25
Februari] 1858 maakte men daarvan eene der grieven tegen
het tractaat. De heer Gevnas vm Eivnacnmsr zeide wel,
p ’ << dat Belgie voorstellen had gedaan , die aan de overweging
. gl li der Regering waren onderworpen,>> maar hij deelde den
R inhoud daarvan niet mede. Hij voegde er bij, « dat die
y zaak zeer moeijelijk was, dat men België sedert verschei- "
j N dene jaren in het bezit van die alleidingen van water
l heeft gelaten en dat daardoor de Regering het regt van
R i België om die werken aan te leggen, mits er geen mis-
I M bruik van gemaakt wierd, heeft erkend.» Te regt ant-
· woordde de heer van VVINTERSHOVEN bg de discussie over .
l j, het tractaat daarop: R
L; «Het is niet aangenaam de Regering verwijten te 1noe­ l
` l ten doen , maar ik moet toch ontkennen dat de voorst.el­
1 Qé
_ ,, _ a . ,. ca ... ,... 1. l _ j p - . . c. ..,...t ... . ,,, g . a . _. .. .. .. . .. . ...., , jgg _ R ...... l