HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 57

JPEG (Deze pagina), 666.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

- ­ TF , ‘V ,_ , __ K ‘‘_, l_JAA ,»‘·ê
l

l R 49 cser
i
»de Regering dringend uit te noodigen de belangen van
J »Nederland bij de regeling der aftappingen van water
>> uit de Maas, overeenkomstig de traetaten met kracht te
» handhaven. >> I
De Minister verzette zich tegen die motie niet, omdat
hij meende , «dat zij aan de Regering zoo noodig de kracht
kan geven, dat de Regering, daardoor welligt gerugsteund,
geruster kan blijven voortgaan den weg te bewandelen, li
dien zü bad ingeslagen , enz. » De voorsteller en de heer
VAN Hoëvetr, deden echter uitkomen, « dat zij de motie
van orde beschouwden als een tcgengif tegen de nota van ji j
beantwoording des Ministers, welke hun van dien aard 7
toescbeen , dat daaruit zeer verkeerde gevolgen voor onze
belangen zouden kunnen voortvloeijen. De Kamer moest
daardoor te kennen geven, dat zij de zwakheid des Minis-
ters niet wilde navolgen , dat zij blüft staan op haar regt
tegenover Belgie, en dat zij dit regt in al zijne kracht
wil zien gehandhaal`d.»
Ook in de Eerste Kamer nam ik de vrijheid voor te
stellen een comité­generaal te houden en dien ten gevolge
j werd in de avondzitting van den ‘.23€" December door
t de vergadering met 17 tegen 12 stemmen de navolgende
motie van orde aangenomen:
<<De Kamer besluit, na de gevoerde beraadslagingen en
de inlichtingen van den Minister van Buitenlandsche Zaken ,
1 Jif
,1 de Regering dringend uit te noodigen, on1 de belangen
I van Nederland, bij de ten uitvoerlegging der traetaten
met België, verder met kracht te blijven l1andhaven.»
‘ fëäï,
ä A W