HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 56

JPEG (Deze pagina), 703.92 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

. . ,_ ‘.,. ·,_. .`,· -­=`. ···.`:~· .··<··· . · ·
ïifb, ` `
·3.
i 48 l
VZ . . .. . n
jg « Q publiek uit te spreken, nemen wij voor een oogenblik aan,
en kunnen wij eenigzins begrüpen. Maar wij begrüpen
niet hoe diezelfde Minister in het vervolg zijner nota
zich er alleen schünt op toe te leggen, om te bewüzen , ij
, dat het onregt, dat wij Belgie verwijten, ook aan onze
A A, > zijde aanwezig is; om de bezwaren, door een deel der
' Nederlandsche bevolking gedurende een aantal jaren ont-
bijt al vvikkeld en aangedrongen , te verkleinen en te weerleggen;
l. wij van onzen kant begrijpen niet, hoe het bg een Neder- ll
ä ri landscben Minister van Buitenlandsohe Zaken kan opkomen ,
zoodanige taal te voeren, zoodanige beweringen voorop te
Q zetten « hangende de onderhandelingen met België.
U <<Zonden zij wel ongelijk hebben gehad, bt] wie de j
lezing der nota van den Minister het vermoeden had j
doen ontstaan dat bet (toenmalige) Gouvernement der
K Ti Nederlanden het regt van België in dezen als gegrond i
H ’ beschouwde ?»
. K ' Zoo kon de zaak niet blijven en de heer Meunnvit vroeg Q
dus in de zitting van 17 November, dat de Tweede Kamer Y
.· l lg een comitégeneraal zou beleggen , ten einde de zaak ou
j _ K- fond te bespreken. Twee volle dagen duurden de beraad- j
d K slagingen, die niet openbaar zün geworden. Zooveel is
. zeker, dat de Tweede Kamer de discussie in openbare
i IA vergadering besloot door de aanneming met eenparige stem-
- t men van eene motie van orde, door den heer van Win-
l j, Tensnoveiv voorgesteld , luidende als volgt:
j «De Kamer besluit, na de inlichtingen van den heer E
t` »Minister van Binnenlandsche Zaken te hebben gehoord, "
ï ¢ 1