HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 55

JPEG (Deze pagina), 711.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ j je · '‘»*·· ; . . _ v.V_ .

tv
tt ;»
zeer kleine schaal: <<het water wordt slechts door kokers
»uit de vaart over de weiden gevoerd; en daarenboven
>> wordt dat water weder op eenigen afstand weder aan
ti »dezelfde Zuid­Willensvaart door gelijke kokers terugge­
>> geven, zoodat dit niets met de Belgische hevloeüingen
))g(­)l’l]BB’] h€€fl,.>> De gB(lBBltBlül{B of gGll8€l€ sluiting der
sluizen te Maastricht zou zeker tot eene oogenblikkelijke T
belemmering of stilstand der scheepvaart leiden; maar dat
zou men zich moeten getroosten. En buitendien, wanneer
men te Maastricht slechts zooveel water door liet, als de
scheepvaart behoeft, en de Belgen gingen dan toch met
hunne afleidingen voort, dan zou de vaart geheel worden
gestremd, en zou men het tastbaar en onweêrsprekelijk
bewüs erlangen, dat het water wel degelgk voor het groot-
ste gedeelte op kunstmatige wijze naar de Belgische Kent-
pen wordt afgevoerd. Te Luik wordt zeker niet meer water fV‘;
aan de Maas ontnomen, dan voor de voeding van het canal
K; latéral noodig is, maar dat is het juist: tot die voeding
is eene alleraanzienlijkste watermassa noodig, omdat het L
canal latéral op zijne beurt weêr de Zuid­Willemsvaart
enz. van water moet voorzien.
l De (oude) Botterdamsche Courant, waarlijk geen oppo-
sitie-blad, zeide daaromtrent het volgende:
«Wanneer men de nota van den Minister leest, zou
El men waarlijk in den aanvang niet vermoeden, dat daar
een Nederlandsche Minister spreekt. Dat er voor den Mi-
nister bezwaar bestaat , om hangende de onderhandelingen,
zijne meening over de tractaten en overeenkomsten in ’t
t
q
uur il .s-t·- -t«- -iat» ·t»s. ·a;r; t·aï ic. t" `