HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 52

JPEG (Deze pagina), 703.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.48 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

· ­ .
i I
l
li ’ 44

kon geschieden in overleg met Belgische zaakkundigen.
Hü voegde er bij, dat de zittingen van de Commission
mixle te Brussel zouden worden voortgezet. *1
__ .l Zoo was de stand der zaak, toen de heer Gnvnns van
nl Ennncnnsr zich in persoon naar Maastricht begaf, om zich
;_ daarvan te overtuigen.
?" ä Inmiddels deden de in Belgie uitgevoerde werken toe- l
fl" ' 1 nemende klagten rüzen. Nieuwe adressen van schippers,
l ~ expediteurs, handelaren en gen1eente­besturen kwamen in j
en wel van Maastricht, Venlo, Roermond, Grave, Well
V- . 1 en Maashees, Ravenstein, Gennep, Mook en Dordrecht.
N De pers ondersteunde thans in Noord- en Zuid-Nederland
met buitengewone eenparigheid de klagten van de belang-
hebbenden en zij heeft dit voortdurend blüven doen. De
, Courrier ole la Meuse, de Noordbrabanders, het Algemeen
Handelsblad, de Nieuwe Rolterdamsche Courant, de Ee/io
·è y Universel, de Intelligence, de Maas- en Roerbode, later
- met aandrang het Nieuw Amslerdamseh Handels- en E/­
jeelenblacl en de (oude) Rollerdamsclie Courant in een uit- l
` » . stekend opstel, in één woord, alle organen van de pu- A,
s hlieke opinie drongen met klem op afdoening aan. Ik heb ll
een gedeelte dier beschouwingen verzameld in mijn werk,
c a waarvan ik in September 1857 het eerste deel in de ä
l ‘ Fransche taal geschreven, ten einde ook België in de ge-
l legenheid te stellen ons goed regt te bespreken en te be-
oordeelen , het licht heb doen zien. j
De heer Gnvuns vm Eivnneensr kwam van Maastricht
·‘ . terug en nu was het natuurlijk. dat bij de indiening der
T l l