HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 50

JPEG (Deze pagina), 709.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

­- ·‘` i M '` ‘'i V `’ "’‘‘ ï ï ` ï` '- `
42
V ii
te weten of men uitstel beoogde of dat het werkelük om
bijzondere redenen onmogelijk was om de Belgische leden
iii toen bij elkander te krijgen, heb ik daarover inlichtingen
doen inwinnen door onzen gezant; en de uitslag is ge-
i‘ weest, dat er geene andere dan de zeer aannemelijke reden
bestond van overkropping van werk aan de zijde der j
. Belgische leden, omdat, daar eene boofdambtenaar van
)_ den waterstaat afwezig zijnde, al de arbeid moest gedaan
ä i worden door een ander, juist een der benoemde Belgische
_ commissarissen, waardoor deze volstrekt verhinderd werd.
j " Maar in de maand September is die commissie büeen ge-
` weest. Men heeft over en weder van gedachten gewisseld
en getracht tot eene voorloopige uitkomst te geraken. Het
if rapport deswege is echter nog niet uitgebragt. En dus
` zal de Vergadering wel niet van mij verwachten, dat ik op
dit oogenblik in bijzonderheden daaromtrent trede. De
j nl B zaak is zeker van hoog belang, maar zij is te teeder om i
hier van alle zijden uit het punt van regt, op dit oogen- lj
. blik althans, te worden besproken. Ik geloof dat het E
1 daarom voorzigtig zou zün het verslag van de werkzaam- L
id heden der commissie af te wachten en, ook gebruik n1a­
kende van de wenken door meer dan eenen geachten j
i j spreker gegeven, de zaak tot zoodanig geheel te brengen,
_p dat men, na eenigen tijd, een behoorlük volledig overzigt
M en verslag daaromtrent zal kunnen bezitten.>>
B De heer 'Fnonnucke laakte zeer te regt de benoeming van j
­ de Commission misrte. Van onze zijde had men niet zoo 4
g spoedig den weg van diplomatische onderhandelingen we-
;ï:i ~` i
·¢:E?':; t i` {
L 1