HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 49

JPEG (Deze pagina), 705.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

41
het breede. Hg zeide, dat de stremming op de Zuid-
. Willemsvaart grootcndeels verholpen zou worden door
werken op Belgisch gebied. - Dit bewijst voorzeker on-
bekendheid met den waren toestand, want die werken ï’l
veroorzaken juist de strooming. - Hij hoopte ook al
weder op eene billijke uitkomst en vervolgde aldus:
« De eerste brief, daarover door mij gewisseld, is ge-
weest van den 2*‘°" Julü van dit jaar, en toen was de
i stand der zaak deze, dat van de zijde van België op
[ nieuw aanzoek was gedaan om eene commission mixte
jr daar te stellen. Die commissie was evenwel niet van den-
zelfden aard als de vorige, waarvan de geachte afgevaar­
digde uit Deventer heeft gesproken. Die was eene com-
f mission mixle ponr la mamizenlion des eaaoe. En de com-
missie, waarvan nu quaestie is, is eene commissie, belast
mel hel onderzoek der zaa/c in bel algemeen, mel hel
fi beramen van middelen om de belangen van de sc/ieepvaaal
ti en van de irrigalién le bevredigen. Het benoemen van
¥* zoodanige commissie was dezerzüds toegezegd voor dat
ik Minister werd. En mijne taak, in overleg met mijn
. W ·‘*"ï
H geachten ambtgenoot voor Binnenlandsche Zaken, is een-
j voudig geweest om tot de benoeming te doen overgaan
en die commissie van eene instructie te voorzien. Onze
leden dier commissie hebben dadelijk aan de leden uit
België gevraagd om zich te vereenigen in het begin van
i Augustus. Men heeft daartegen zwarigheid gemaakt en het
. begin van September aangewezen. Ten einde mij te ver-
gi gewissen wat eigenlijk daarvan de reden was, ten einde
` ij V i iïf
ä * ‘
ii i­ ;
- . . .. .-..» ·-·s. . .=i· .. ‘·~·‘ . I