HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 48

JPEG (Deze pagina), 698.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.43 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

__­· _ ­ ­;·q ·--· `- , ’ A«4 ­ »
40
ll
lVIEY1.11vk dr011g zijnerzijds met nadruk de Nederlandsche
belangen aan. ,
ïf IV «Bepaaldelük wil ik echter drukken, Münheer de Voor-
‘ zitter, ­­ zeide hij, - op eene omstandigheid, noch door
; den geachten redenaar uit Deventer, noch door de Com-
¢» missie ontwikkeld; ik bedoel het laten wegloopen, door H
in V Belgische autoriteiten, van het overtollige water uit het fl
1° D! m~igazie­kanaal, tusschen Loozen en Turnhout daargesteld,
_ ‘ over de Nederlandsche gemeenten Borkel, Luiksgestel enz., i
waardoor de waterstand van de rivier de Dommel en alle
i · vertakkingen, vloeüende van de Belgische grenzen naar t,
H. [ ’s Hertogenbosch, ook inzonderheid de Tongreep, zoodanig H
gl buitengewoon worden verhoogd, dat daardoor, vooral bg hl
Eindhoven en ’s Hertogenbosch, ja langs den geheelen
ä l loop der Dommel, vele landstreken onder water worden
gesteld, en vroeger bebouwde gronden thans, door die
· menigvuldige overstroomingen, niet meer bebouwd wor-
H den, terwijl die wateren tevens schade van allerlei aard ij
`d_ berokkenen. ;
U ‘ I «Tegen deze benadeelingen van Nederlandsche grond- dj
`* bezittingen dient gewis krachtdadig gewaakt, en behooren ä
d 1 middelen aangewend te worden, ten einde eene reeds
‘ zoozeer door de wateren benadeeld wordende provincie
l van deze onheilen te vrijwaren.»
De heer Gevmas vm Emnaemnsr, Minister van Buiten-
landsche Zaken, wiens handelingen in deze geheele kwestie á
B meer die waren van eeu’ advokaat der Belgische belangen i
j 4 dan van een’ iederlandsch Minister, besprak de zaak in
’ ·
...» y ,
,`,_ _ ,_,.;,;;.5·g ­ " . v ’ ’‘ · ‘• =<= ·»._ _ _ _ ~~
· ·"..·.. Q _; 'Y· ___ ' · ,_ ,_ Y _ _;_,. __,_ _____;,,,,,,,.a,., {:_ ;1U_` Y Y" In nL,`;YA,rrY;A , w,‘ _,,·«_:_ , v£L A4