HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 47

JPEG (Deze pagina), 703.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

E i " * ’ » ‘ r r ‘ sevv te ·¥ïï ‘-
se ï
omstreeks Lommel of Nederpelt naar Turnhout. De invloed J
g der aftapping op den waterstand der Maas is dus nog r
met merkbaar te achten, weshalve het thans het oogenblik i"
niet is, om hiertegen eenig vertoog aan het Belgische
Gouvernement te rigten. V
«« Wat verder `dc bezwaren aangaat, welke de scheep­ ‘
vaart op de kanalen wegens den snellen stroom ondervindt, i
ij is müns inziens door den hoofdingenieur, in zün rapport
l van 16 April 1853, no. 1704, waarvan hiernevens af- _?
schrift, zeer juist aangetoond, dat tegen het nadeel der
f scheepvaart brj het opvaren, ruim het voordeel bg de
afvaart kan opwegen.»
<< Derhalve eenig nadeel is, volgens de meening van den
Minister van Binnenlandsche Zaken, zelfs toen ~­ dat is
in den zomer van 1855 ­- nog niet ondervonden; althans i g
ti niet een nadeel van dien aard, dat men het tijdig rekende
á een vertoog te rigten aan het Belgische Gouvernement,
aan datzelfde Gouvernement, waarbij het Nederlandsche
jï Gouvernement dat het nieuwe kabinet was vooraf gegaan, j
V onverwijld, met den meesten spoed, zonder door eenige
klagtvan belanghebbenden te zijn aangespoord. over ee11e
grief van oneindig minderen omvang niet te vergelijken
met de latere grieven, züne bezwaren had doen gelden!»
Bij die gelegenheid voerde de heer Bocnussmv ook het
betoog, dat wü hierboven hebben medegedeeld en meende
i dat België wel genegen zou zijn aan regtmatige aanspra­
ken gehoor te geven. Hoezeer hij zich daarin heeft ver-
iá gist, heeft de uitkomst tot nog toe doen zien. De heer
F 2 ,
. I _F=. A V
ï ,»,_, ··.·; ~ "